Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

59. Mezinárodní organizace – pojem, druhy, způsob usnášení

sdružení států na základně M smlouvy, nejméně 3 státy, má vlastní orgány, trvalá povaha, dosahování cílů vytyčené v zakládací listině, požívá některých atributů MP subjektivity
rozlišujeme organizace mezivládní a nevládní

subjekty MP pouze organizace mezivládní povahy (členy státy), nikoliv organizace nevládní (členy jednotlivci, př. Amnesty International)

zakládající statut: charta, pakt, smlouva, dohoda nebo úmluva – vytyčuje cíle, stanoví zásady, postup přijímání nových členů, struktura, funkce, pravomoci, sídlo, provádění změn
otázka subjektivity – MSD v případu náhrady škody utrpěné ve službách OSN z roku 1949, OSN je subjekt MP s ohledem na jeho cíle a funkce, nemusí být výslovně vymezena ve statutu

vztah MO k členským státům
MO – společné nástroje, nemají nahrazovat vlastní činnost států, ale vhodně ji doplnit a koordinovat

jen výjimečně (EU) nadstátní integrované orgány – částečné nahrazování či překrývání kompetencí MO a státu

ve statutu obvykle ustanovení, že MO nebudou zasahovat do vnitřních záležitostí členských států (hospodářské a společenské zřízení, státní struktura) – ne absolutní – výjimky: udržování koloniálních zřízení, genocida, masové porušování LP, příprava, organizování a rozpoutání agresivních aktů vůči jinému státu (rozpor se základními zásadami MP, kogentní povaha)
členské státy někdy již ve statutu povolují MO činit určitá opatření na jejich území hospodářské, správní nebo technické povahy (přímé zásahy MO – předvídají statuty MMF, MB, EU)
stálé styky členských států s MO – stálé mise, stálý zástupce při MO nebo diplomatický zástupce v sídle MO

národní komise nebo výbory – v členských státech – kromě zástupců státních orgánů i odborníci nevládních institucí, působí jako spojovací článek mezi MO a národními vládními i nevládními orgány a institucemi

struktura MO (zpravidla)
• shromáždění – zástupci všech členských států - shromáždění, valné shromáždění, generální konference nebo kongres – rozhoduje o nejdůležitější otázkách, přijímá nové členy, volí orgány, schvaluje rozpočet a mění statut, 1 stát = 1 hlas (výjimka – tzv. vážené hlasy – podle finančního příspěvku), princip většinového hlasování, kvótám zpravidla nadpoloviční většina členů, zásada jednomyslnosti – při rozhodování závažných politických, bezpečnostních nebo hospodářských otázek

• rada nebo výbor (omezený počet členů nebo všech u regionálních a partikulárních organizací) – působí v době mezi zasedáním shromáždění, úkolem realizovat rozhodnutí shromáždění a plnit běžné aktuální úkoly, některé MO mají více takových orgánů, stálí a nestálí členové, 1 člen - 1 hlas, usnášení většinou případně jednomyslně (i kombinované - RB)

• sekretariát - běžná administrativní agenda, sbírá a třídí informace + řada speciálních úkolů – v čele GT nebo generální ředitel – jmenuje ho shromáždění nebo výkonný orgán – zastupuje MO ve vztazích s členskými státy a s jinou MO

• dle potřeby další pomocné orgány


povaha usnesení MO
usnesení MO (deklarace, rezoluce, rozhodnutí, doporučení) – zpravidla povaha právně nezávazných dokumentů (výjimka – integrační orgány – EU) – výjimka – usnesení, které jsou členové povinni provést, ale potřeba dalšího souhlasu člena (formou oznámení, že přijaté předpisy bude provádět)

usnesení týkající se vnitřního života MO - nadpoloviční většina, pro členy nezávazné
rozhodnutí o schválení programu, rozpočtu, o určení výše členských příspěvků, o schválení volby a jmenování funkcionářů do různých orgánů – závazná pro všechny členy (i když schváleno 2/3 většinou)

výsady a imunity MO a jejich zaměstnanců
aby mohli nerušeně a účinně plnit funkce
zakotveny: v zakládacím statutu, v mnohostranné úmluvě, případně ve dvoustranných dohodách o sídle MO – vzorem je Úmluva o výsadách a imunitách OSN z roku 1946
MO - určité atributy M subjektivity nezbytné k plnění jejich funkcí: uzavírat M smlouvy s členskými i nečlenskými státy, s další MO, nabývat movitý i nemovitý majetek, vystupovat před soudy

budovy, místnosti, archívy a písemnosti – nedotknutelné; majetek a fondy a pohledávky –
- soudní imunita, daňové i celní imunity pro věci ke spotřebě
při úředním spojení – výhody podobné diplomatickým misím
zaměstnanci – výsady a imunity v závislosti na funkci; GT a ředitelé + náměstci – plná diplomatická imunita a výsady, ostatní omezená imunita

rozpočet
schvaluje hlavní orgán (zastoupeni všichni členové), má zajistit fungování organizace, členové přispívají do rozpočtu organizace podle klíče určeného shromážděním

Žádné komentáře:

Okomentovat