Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

43. Evropský systém ochrany LP

podrobnější a pokrokovější regionální úprava než univerzální úroveň (zejména kontrola)

Evropská úmluva o ochraně LP (1950) – základní LP a ZS - práva: na život, zákaz mučení, zákaz otroctví, svoboda a bezpečnost, řádné soudní řízení, svoboda pohybu, rovnost před zákonem, ochrana soukromí, svoboda myšlení...

protokol č. 1- právo na pokojné užívání majetku
p. 4 – zákaz otroctví pro dluhy, zákaz vyhoštění
p. 6 – zrušení trestu smrti
p. 7 (právo na odškodnění za justiční omyl v trestních věcech, rovnost manželů)
systém ochrany: Evropská komise pro LP (smírčí úloha) a Evropských soud pro LP (rozsudky, posudky), Výbor ministrů – při porušení EÚ o LP oprávněn rozhodnout o opatřeních
p.11 (1994) – místo K. a S. – jediný soud, který vykonává funkce obou, sídlo ve Štrasburku, funguje permanentně, počet soudců podle počtu smluvních stran, na 6 let, zasedá v plénu ve velkém senátu (17), v senátech (7), výborech (3), projednává a rozhoduje spory mezi smluvními stranami,mezi smluvní stranou a jednotlivcem nebo MO nebo skupinou osob, na žádost Výboru ministrů vydává poradní posudky ohledně výkladu Ú a protokolů; možné smírné řešení
rozsudek – konečný, na jeho provedení dohlíží Výbor ministrů

Evropská sociální charta (1961)
katalog evropských hospodářských a sociálních práv, vychází z tržní ekonomiky, v době svého vyhlášení spíše budoucí cíle

ustanovení různé povahy – od programového vyhlášení určitých práv po právní závazky s omezenými účinky, formuluje jen minimální standard hospodářských a sociálních práv

1. část: cíl své politiky vytvářet podmínky pro realizaci hospodářských a sociálních práv
práva a zásady konkretizovány ve 2. části (právo na práci, spravedlivé pracovní podmínky, spravedlivou odměnu, kolektivní vyjednávání, ochranu zdraví, na sociální zabezpečení)
3. část: stanoví závazky pro smluvní strany – musí pro sebe přijmout jako právně závazné alespoň 5 z určitých článků (celkem nejméně 10 čl. a 45 odstavců)
administrativní kontrola nad dodržováním – každé čtyři roky zpráva smluvní strany Generálnímu tajemníkovi RE + opisy zprávy národním organizacím zaměstnavatelů a odborů k připomínkám – projednává nezávislý Výbor expertů za účasti zástupce MO práce jako poradce a pak Poradní shromáždění RE – názory sdělí Výboru ministrů ve formě doporučení

Evropská ochrana menšin
RE – intenzivně zejména v souvislosti s vývojem v bývalé Jugoslávii – Parlamentní shromáždění k vypracování:
1. Evropská charta regionálních nebo menšinových jazyků (1992, dosud podepsalo 13 států, ratifikovaly jen Finsko a Norsko – třeba alespoň 5) – regionální nebo menšinový jazyk - tradičně užívaný na území státu odlišný od většinového, od úředního, neplatí pro dialekty úředního a pro jazyk migrantů, území na němž se používá – oblast opravňující ochranná opatření, neúzemní jazyk – jazyk užívaný občany státu, který ale není identifikován s určitým územím
řada konkrétních závazků k podpoře regionálních nebo menšinových jazyků ve veřejném životě (smluvní strany musí přijmout určitý počet členů)
kontrola nad plněním závazků – Výbor ministrů ER – zprávy každé 3 roky – posuzuje Výbor expertů, organizace nebo sdružení mohou upozornit Výbor expertů
- Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin (1994 – podpis 21 států) – jedná i o náboženských menšinách, smluvní strany mají zásady uplatnit prostřednictvím VP
každá osoba náležející k menšině má právo si vybrat, zda chce, aby s ním bylo podle toho zacházeno – nesmí být nevýhody
rovnost před zákonem, zákaz diskriminace, zákaz politiky a praxe zaměřené k asimilaci proti jejich vůli, opatření k ochraně osob, které by mohly být vystaveny hrozbě diskriminace, právo užívat menšinového jazyka – v oblastech obydlených menšinou i na administrativních úřadech, příslušníci menšiny – povinnost respektovat zákony a práva jiných (většiny), konkrétní závazky smluvních stran z úmluvy zeslabeny výrazy jako „dle možnosti…“
kontrola – zprávy Výborů ministrů RE
- Zvláštní protokol EÚ o LP – měly by odstranit nedostatky (kontrola), (1995 – - k vypracování Výboru ministrů)
měl by: definovat pojem národnostní menšina, stanovit práva, možnost pro jednotlivce zjednání nápravy před M orgánem, definice: trvale pobývající na území státu, jsou jeho občané, pevná pouta, dostatečně reprezentativní

Charta základních práv EU (2000 v Nice)
není právně závazný dokument, byla začleněna do návrhu euroústavy
měla se vztahovat a na všechny osoby na území EU (kromě práv občanů EU)
zatím závaznost pro členy EU z důvodu jiných instrumentů - Evropská úmluva o LP a ZS, část práva ES, obecné zásady – judikatura ESD pro LP (př. účinná právní ochrana. spravedlivý proces)

Žádné komentáře:

Okomentovat