Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

47. Právní režim státního území, nabývání a ztráta státního území, státní hranice, pohraniční režimy (případ Las Palmas z r.1928)

státní území – část země, která podléhá suverénní moci státu, tvoří její nedílný celek
- suchozemská část – zemský povrch uvnitř státních hranic, nemusí být souvislé
- vody – uvnitř suchozemského území nebo k němu přiléhající - vnitřní (jezera, průplavy, řeky včetně ústí do moře, přístavy, někdy i mořské zálivy a zátoky) a pobřežní (pás mořských vod přiléhající k mořské hranici + zálivy a zátoky)
- zemské nitro – prostor pod suchozemskou i vodní částí státního území
- vzdušný prostor
stát, který hraničí se Severním ledovým mořem: součást státního území i ty části pevniny a ostrovy, které leží v Arktidě uvnitř polárního sektoru příslušného státu (trojúhelník – jeho vrcholem severní pól, stranami poledníky probíhající krajními body státní hranice)

Nabývání státního území
- prvotní (originární) – v době nabytí území nepodléhalo suverénní moci žádného státu (dosud nebylo součástí státu nebo nad ním přestal vykonávat suverénní moc)
■ prvotní okupace – obsazení a trvalý faktický výkon suverénní moci – svůj význam si pravidla podržela při řešení mezistátních sporů
■ rozšíření suverenity na přirozený nebo umělý přírůstek země (akcese, akrescence)

- odvozené (derivativní) – území dosud podléhalo suverénní moci jiného státu
■ na základě smlouvy – cese – převedení územní suverenity k jistému území na jiného suveréna
■ na základě rozsudku stranami oprávněného soudního nebo arbitrážního orgánu (adjudikace) – právním titulem nabytí státního území jen má-li konstitutivní povahu (vytváří nový právní vztah)
■ vydržení – suverénní moc vzniká nezávisle na vůli původního suveréna – - vyžaduje, aby výkon suverénní moci byl nepřerušený a aby suverénní práva ovládajícího státu nebyla popírána jinými státy, musí být doprovázeno úmyslem ovládat území jako suverén (animus domini)
■ podle tradičního MP – ještě anexe (připojení po debellaci) – jednostranný akt vítězného státu – současné MP zakazuje používat sílu pro zisk území
tomu odpovídají ztráty státního území:
- opuštění území dosavadním suverénem s úmyslem definitivně vzdát se suverénní moci (derelikce)
- ztráta částí státního území působením přírodních sil
- cese
- vydržení
- adjudikace
- secese (odtržení) po úspěšném povstání (Bangladéš od Pákistánu)
- zánik státu – ztráta celého území ve prospěch sukcesorů

územní výsost
územní suverenita státu zahrnuje územní výsost a právo svobodně disponovat se státním územím navenek
právo suverénního státu vykonávat nezávisle a výlučně veškerou veřejnou moc na státním území – všechny osoby i věci nacházející se na státním území podléhají moci teritoriálního státu
zásadně na jeho území
za určitých podmínek též mimo v M oblastech nebo na cizím okupovaném území:
- nad mandátními, poručenskými nebo nesamosprávnými územími
- na lodích a letadlech pod jejich vlajkou na volném moři
- na okupovaném území – dočasně, jen část práv vyplývajících jinak z územní výsosti, nicméně okupovaná část území zůstává pod suverenitou druhé válčící strany, zůstává MP součástí jejího území
omezení územní suverenity:
- partikulární M smlouvy – možné omezit výkon územní výsosti ve prospěch jiných států (mezinárodní řeka...)
- demilitarizace určitého území – povinnost územního suveréna na určitém území vojenské posádky, může být částečná nebo úplná
- vojenské základny na cizích územích – na základě M smlouvy, musí být na principu rovnoprávnosti
zvláštním případem Kosovo – situace podobná stavu nudum ius (holé právo) – legislativní a výkonná jurisdikce - Zatímní administrativní mise (zástupce GT OSN)

státní hranice a pohraniční režim
státní hranice – vymezují území na něž se vztahuje suverénní moc státu
- orografické (přirozené) – podle přirozeného reliéfu místa, respektuje životní zájmy místního obyvatelstva
- geometrická hranice (umělé) – vedena přímočaře od jednoho bodu k druhému bez ohledu na přírodní útvary
- hranice astronomická (vedená po poledníku nebo rovnoběžce) – použito v málo obydlených oblastech
stanoveny pravidla v M smlouvě – 2 etapy:
1) delimitace – všeobecný směr hraniční linie, zakresluje se na mapě malého měřítka
2) demarkace – rozhraničení na místě – provádí komise z obou států, do podrobností – protokol, mapa o velkém měřítku, zpravidla také postavení hraničních znaků
obyčejové právo – pravidla o určování přirozených hranic:
- hory – nejvyšší hřebeny nebo rozvodí
- jezera – čára spojující body v nichž se hranice dotýká břehů jezera, udržuje stejnou vzdálenost od obou břehů
- splavné řeky – středem splavného toku
- nesplavné řeky – střed řeky – mění-li řeka pozvolna svůj tok, posouvá se i hranice, náhle – hranice zůstává ne původním místě

pohraniční režim
každý stát je oprávněn chránit v pásmu přiléhajícím státní hranici své ekonomické, bezpečnostní, ekologické, zdravotní, veterinární aj. zájmy – uzavírání zvláštních dohod o pohraničním pásmu - tyto závazky jsou státy povinny transformovat do VP

Smlouva o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích (ČR a SR – 1992): hlavní hraniční zmocněnec – hodnotí všeobecnou situaci týkající se ochrany státních hranic, spolupráce a vzájemného poskytování pomoci, řídí hraniční zmocněnce
hraniční zmocněnci – ve svěřeném úseku společně vyhodnocují stav ochrany státních hranic, kontroly hraničního provozu a pořádku na státních hranicích a koordinují činnost pohraničních orgánů

požívají výsad a imunit
hraniční vody – mohou se plavit lodě obou stran (služební – mohou přistát na břehu druhé strany), ostatní po státní hranici od svítání do soumraku, přistát jen v případě nebezpečí)
hraniční cesty – probíhá zde hraniční čára, lze užívat v celé její šíři, možná omezení
povrchová těžba – do 20 m od hranic
rybolov - po státní hranici
nevytvářet překážky odtoku velkých vod

malý pohraniční styk
usnadnění pohybu osob mezi pohraničními pásmy a v nich – ze společenských, kulturních, sportovních, náboženských nebo turistických důvodů
tato dohoda usnadňuje určitým osobám překračování státních hranic a jejich pobyt v pohraničních pásmech obou sousedních států

případ ostrov Las Palmas
spor mezi USA a Nizozemím
USA – nárok z titulu objevení, uznáním smlouvou a blízkosti – vede k nabytí suverenity, ale nebyla účinně vykonávána
Nizozemsko – nepřetržitý a mírový výkon státní moci na ostrovem - efektivní okupace – dva prvky – záměr a vůle jednat jako suverén, skutečný výkon moci
rozhodnuto ve prospěch Nizozemí – neúplný titul nemůže převládnout nad úplným

Žádné komentáře:

Okomentovat