Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

44. Evropský soud pro lidská práva

zasedá ve Štrasburku, funguje permanentně, počet soudců podle počtu smluvních stran, na 6 let, zasedá v plénu ve velkém senátu (17), v senátech (7), výborech (3), projednává a rozhoduje spory mezi smluvními stranami, mezi smluvní stranou a jednotlivcem nebo MO nebo skupinou osob, na žádost Výboru ministrů vydává poradní posudky ohledně výkladu Ú a protokolů; možné smírné řešení

rozsudek – konečný, na jeho provedení dohlíží Výbor ministrů

řízení podle protokolu č. 11
narůst počtu stížností - vytvořen nový Evropský soud pro LP (nahradil Soud a Komisi)
pravomoc rozhodovat spory v mezistátních případech – může podat smluvní strana Úmluvy
většina případů, ale individuální stížnosti - fyzická osoba, nevládní organizace skupina osob považujících se za oběť porušení Úmluvy

většina práv adresována každému – i příslušníci nečlenských zemí (viz Ahmed v. Rakousko)
soud také na žádost Výboru ministrů vydává posudky o výkladu Úmluvy a protokolů
sporná řízení – nejprve zkoumání podmínek přijatelnosti:
mezistátní stížnosti – 7 členný senát – rozhoduje ve věci samé – může se ale vzdát ve prospěch 17 členného senátu (závažná otázka, strany sporu nesmí nic namítat)
podmínky přijatelnosti
- vyčerpání všech VP opravných prostředků, stížnost musí být podána ve lhůtě 6 měsíců od přijetí konečného rozhodnutí (nález ÚS)
- nesmí být anonymní, nebo stejná jako stížnost již předtím projednávaná, předložená jinému M orgánu, nesmí být zjevně nepodložená
individuální stížnost – o přijatelnosti rozhoduje Výbor 3 soudců:
- může jednomyslně prohlásit za nepřijatelnou – musí být zdůvodněno, konečné
- nejednomyslnost – rozhoduje poté Senát (také i věci samé – odděleně) – může se vzdát pravomoci ve prospěch Velkého senátu
- jednomyslně přijatelná – projednání, případně provedení šetření za spolupráce stran
soud se během řízení snaží o smírné urovnání – pokud uspěje – vyškrtnutí případu, pokud ne - rozhodnutí rozsudkem – musí být odůvodněny, konečné pokud strany prohlásí, že nebudou žádat o postoupení Velkému senátu, nebo uplynutí 3 měsíční lhůty od vynesení rozsudku, nebo zamítnutí žádosti Velkým senátem
konečný rozsudek je závazný – na výkon dohlíží Výbor ministrů RE (pouze politický tlak, případně vyloučení z RE)

úprava mechanismu řízení (protokol č. 14)
reforma
- národní úroveň – předcházení porušování
- zvýšení účinnosti filtrace
- zlepšení a zrychlení rozsudků Soudu

zjednodušení filtrace – zavedení samosoudce – může zamítnou zcela jasně nepodložené případy (konečné), jinak postoupí Výboru nebo Senátu, dalším filtrem Výbor 3 soudců
další podmínku přijatelnosti – podstatná újma
rozšířen pravomocí Výboru – meritorní rozhodnutí ve věci, kde existuje ustálená judikatura – nutná jednomyslnost, rozsudek je konečný
nově může zahájit řízení před soudem Výbor ministrů, pokud se stát odmítne podřídit rozsudku – soud poté zasedá ve Velkém senátu

Žádné komentáře:

Okomentovat