Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

56. Zahraniční orgány pro mezinárodní styky (prameny, zejm. Vídeňská úmluva o diplomatických stycích)

orgány, které působí na území jiného státu nebo v sídle MO
- diplomatické – jsou způsobilé jednat za stát ve věcech politických
- diplomatická mise

právo na diplomatické styky s jinými státy (zřizovat diplomatické mise a vysílat a přijímat diplomatické zástupce) – svrchované právo státu

dříve upraveno obyčejovým právem, v r. 1961 uzavřena Vídeňská úmluva o diplomatických stycích – kodifikace této oblasti

význam úmluvy vyjádřil MSD v případu Diplomatického a konzulárního personálu v Teheránu – zásadní důležitost pro udržení dobrých vztahů mezi státy, ve vztazích mezi státy není podstatnější požadavek než nedotknutelnost diplomatů a velvyslanectví
navázání diplomatických styků dochází vzájemnou dohodou, může být i neformální
funkce diplomatické mise:
- zastupuje vysílající stát
- chrání zájmy vysílajícího státu a jeho občanů
- jedná s vládou přijímajícího státu
- zjišťuje situaci v přijímajícím státu
- napomáhá udržovat přátelské vztahy mezi státy a rozvoji jejich hospodářských, kulturních a vědeckých styků
- může vykonávat i konzulární funkce
povinnost přijímajícího státu všemožně usnadnit její činnost (místnosti...)
včele mise vedoucí – výkonná funkce, tři třídy:
- velvyslanci a nunciové pověření u hlav státu
- vyslanci, ministři a internunicové pověření u hlavy státu
- chargé d`affaires pověřený u ministra zahraničních věcí
dnes nejčastěji včele velvyslanci
před jmenování vedoucího mise nutný souhlas přijímacího státu
státy mohou jmenovat současně diplomatického zástupce ve dvou nebo více státech (úspora)
sídlo obvykle hlavní město přijímacího státu
skládá se z vedoucího a diplomatického personálu (diplomatický – má diplomatickou hodnost, administrativní, technický a služební)

přijímací stát může kdykoliv bez zdůvodnění, že vedoucí nebo jiný člen diplomatického personálu je považován za nežádoucí osobu (persona non grata) - - krajní opatření (trestná činnost...)
vedoucí diplomatických misí v témže státu – diplomatický sbor (CD), včele stařešina (služebně nejstarší), působí při ceremoniích

diplomatický sbor v širším smyslu zahrnuje i diplomatický personál
diplomatické výsady a imunity – má umožňovat účinné a nerušené plnění funkcí – právní základ – teorie reprezentativní (zástupce svrchovaného státu), teorie funkční (účinný výkon)
účelem výsad a imunit není prospěch jednotlivce

rozdíl mezi výsadami a imunitami – výsady mají pozitivní obsah (oprávnění a výhody navíc oproti obyvatelům), naopak imunity obsah negativní (vynětí z některých norem)
osoby a mise musí přesto dbát zákonů a předpisů přijímacího státu
výsady a imunity:
- právo mise a vedoucího používat vlajku
- nedotknutelnost místností mise – orgány přijímacího státu mohou vstoupit jen se souhlasem vedoucího

povinnost přijímacího státu chránit místnosti mise a členy personálu, viz rozsudek MSD – Teherán - diplomatické právo je uzavřený režim, sankcí možno pouze prohlásit za persona non grata, jinak nedotknutelnost

složitá otázka – živelné pohromy
místnosti mise se nepovažuje za součást území vysílajícího státu, nesmí být využívána způsobem neslučitelným s funkcemi diplomatické mise
- archivy a dokumenty, jakož i diplomatická korespondence vždy a všude nedotknutelné, diplomatické zavazadlo nesmí být otevřeno ani zadrženo
- svoboda spojení mise s vládou a ostatními misemi a konzuláty
- osvobození mise od daní a poplatků, od celních poplatků za zboží pro účely mise
diplomatičtí pracovníci a příslušníci jejich rodin mají tyto výsady:
- osobní nedotknutelnost – nesmí být zatčen ani zadržen, lze proti němu zakročit v sebeobraně nebo mu zabránit v trestném činu, povinnost přijímacího státu chovat se k němu s náležitou úctou a učinit opatření k zabránění útoku proti jeho osobě, svobodě nebo důstojnosti, může být krátkodobě zatčen policii, aby mu bylo zabráněno ve spáchání trestného činu
- nedotknutelnost obydlí, písemností, korespondence a majetku
- svoboda pohybu na území přijímacího státu
- vynětí z trestní, správní a civilní jurisdikce
- osvobození od osobních služeb všeho druhu (branná povinnost)
- osvobození od daní a poplatků a cla za předměty pro osobní potřebu
v omezené míře i členové administrativního, technického a služebního personálu (ve vztahu k úřední činnosti)
imunity se může vzdát vysílající stát, nikoliv diplomat sám

- zvláštní mise
za 1. sv. války – zvláštní mise – mimořádný spojovací prostředek
1969 – Úmluva o zvláštní misi
dočasná mise, zastupující stát, kterou vysílá jeden stát ke druhému s jeho souhlasem za účelem projednání určitých otázek nebo ke splnění určitých úkolu
nevyžaduje se agremént (souhlas) – musí mu to být ale oznámeno, možnost označení za persona non grata
funkce začínají okamžikem, kdy mise vstoupí do úředního styku s přijímacích státem
funkce končí:
- dohodou zúčastněných stran
- dokončením úkolu
- uplynutím určené lhůty
- odvoláním vysílajícího státu
- oznámením přijímajícího státu, že misi považuje za skončenou
výsady a imunity v podstatě stejné jako u diplomatické mise

- stálé mise při MO
mise trvalé povahy, která zastupuje členský stát u MO a byla k této MO za tímto účelem vyslána
1975 - Vídeňská úmluva o zastoupení států v jejich stycích s MO univerzální povahy
zejména tyto funkce:
- zastoupení vysílajícího státu u MO
- udržení potřebného spojení VS s MO
- jedná s MO nebo působí v jejím rámci (sjednávání smluv...)
- sledování činnosti MO a informování vlády
- podporuje M spolupráci směřující k uskutečňování cílů a zásad MO

■ delegace v MO a na mezinárodní konferenci
delegace vyslaná státem, aby se jeho jménem účastnila jednání orgánu MO nebo MK, a to v souladu s procedurálními pravidly této MO
1975 - Vídeňská úmluva o zastoupení států v jejich stycích s MO univerzální povahy
složena z vedoucího delegace a dalších delegátů
výsady a imunity obdobné jako u stálé mise (platí za škodu způsobenou řízením...)
- nediplomatické – plné moci omezené na věci nepolitické
- konzulární úřad
zahraniční orgán státu zřízený na území druhého státu za účelem ochrany zájmů VS a jeho občanů, tj. FO i PO, a k plnění určitých správních, hospodářských a občanskoprávních záležitostí
dříve nezastupovaly stát všestranně ani neměly reprezentativní povahu – toto ostré rozlišení se postupně stírá
1963 – Vídeňská úmluva o konzulárních stycích – rámec pro podrobnější úpravu (dvoustranné smlouvy)
funkce:
- chrání zájmy VS a jeho občanů (FO i PO) v rozsahu dovoleném MP
- podporuje rozvoj obchodních, hospodářských, kulturních a vědeckých styků mezi státy
- zjišťuje zákonnými prostředky stav a vývoj přijímacího státu a informuje svou vládu a poskytuje informace zainteresovaným osobám a podnikům zahraničního obchodu a dopravy v cizině
- vydává cestovní pasy občanům VS a víza cizím osobám
- plní funkci notáře a civilního matrikáře
- chrání zájmy občanů VS v případě dědění na území PS
- zastupuje občany VS, zajišťuje jejich zastoupení před soudy a jinými orgány PS
- doručuje soudní a mimosoudní dokumenty nebo vyřizuje dožádání nebo pověření k provedení výslechu pro soudy VS
- vykonává dozor a inspekci nad loděmi a letadly VS i nad jejich posádkami a poskytuje jim pomoc
může být pověřen výkonem diplomatických úkonů v PS, v němž nemá stálou diplomatickou misi a není zastoupen diplomatickou misí třetího státu
ke zřízení potřeba souhlas PS
vedoucí konzulárních úřadů – 4 třídy:
- generální konzulové
- konzulové
- vicekonzulové
- konzulární jednatelé
jmenování vedoucího podléhá souhlasu PS – udělen konzulský patent
personál – konzulární úředníci (občané VS, výkon konzulárních funkcí), konzulární zaměstnanci (administrativní...)

opět institut persona non grata
konzulární úředníci tvoří konsulární sbor (CC) – včele stařešina, ceremoniální a protokolární funkce
disponují výsadami a imunitami v omezenějším rozsahu (odlišné funkce než diplomatická mise)
nedotknutelnost konzulárních místností není absolutní – jen místnosti výlučně pro pracovní účely, požár – presumpce souhlasu s hašením
mohou být zatčeni a souzeni – imunita pouze na úkony prováděné při výkonu funkce
povinnost informovat konzulát o zatčení, pokud o to státní příslušník požádá, povinnost o tomto právu informovat danou osobu
právo konzulárních úředníků navštěvovat státní příslušníky VS ve vězení, vazbě...
povinnost informovat konzulát v případě úmrtí, poručnictví nebo opatrovnictví a nehodách týkajících se občanů VS
kodifikace starého institutu honorárních konzulů – obvykle občané PS, funkci vykonávají jako čestný úřad – odměnou poplatky za provedené úkony
jejich funkce bývá užší než u konzulů z povolání, rovněž i výsady a imunity (zejména občané PS)

- vojenská jednotka, loď a letadlo
nachází se na území cizího státu v době míru (vojenská základna), nebo okupují část území druhého státu za ozbrojeného konfliktu – zahraniční orgán svého státu
jejich jednání se přičítá jejich státu
vynětí z jurisdikce státu pobytu

Žádné komentáře:

Okomentovat