Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

46. Mezinárodněprávní ochrana menšin

menšina - menší část občanů určitého státu, která se z hlediska národnostního liší od ostatních občanů (většiny)

do Charty OSN (1945) – neupraveno obecným MP, jen vnitřní záležitostí států (mimo partikulárních M smluv)

v systému OSN – součást ochrany LP (M pakt o občanských a politických právech)
Deklarace OSN o právech osob náležejících k národnostním, etnickým, náboženským a jazykovým menšinám (1992) – právo užívat vlastní kulturu, jazyk, kulturní, společenský a hospodářský život, přijímání rozhodnutí o národnostních otázkách , kontakty s dalšími členy národnostní menšiny (i přes hranice státu), národnostní menšiny však nesmí vyvíjet činnost v rozporu s cíli a zásadami Charty OSN (územní celistvost státu)
stížnosti na porušování práv menšin projednává subkomise Hospodářské a sociální rady, pokud jde o systematické a hrubé porušování práv menšin – Komise OSN pro LP

Evropská ochrana menšin
RE – intenzivně zejména v souvislosti s vývojem v bývalé Jugoslávii – Parlamentní shromáždění k vypracování:
1. Evropská charta regionálních nebo menšinových jazyků (1992, dosud podepsalo 13 států, ratifikovaly jen Finsko a Norsko – třeba alespoň 5) – regionální nebo menšinový jazyk - tradičně užívaný na území státu odlišný od většinového, od úředního, neplatí pro dialekty úředního a pro jazyk migrantů, území na němž se používá – oblast opravňující ochranná opatření, neúzemní jazyk – jazyk užívaný občany státu, který ale není identifikován s určitým územím
řada konkrétních závazků k podpoře regionálních nebo menšinových jazyků ve veřejném životě (smluvní strany musí přijmout určitý počet členů)

kontrola nad plněním závazků – Výbor ministrů ER – zprávy každé 3 roky – posuzuje Výbor expertů, organizace nebo sdružení mohou upozornit Výbor expertů
- Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin (1994 – podpis 21 států) – jedná i o náboženských menšinách, smluvní strany mají zásady uplatnit prostřednictvím VP
každá osoba náležející k menšině má právo si vybrat, zda chce, aby s ním bylo podle toho zacházeno – nesmí být nevýhody
rovnost před zákonem, zákaz diskriminace, zákaz politiky a praxe zaměřené k asimilaci proti jejich vůli, opatření k ochraně osob, které by mohly být vystaveny hrozbě diskriminace, právo užívat menšinového jazyka – v oblastech obydlených menšinou i na administrativních úřadech, příslušníci menšiny – povinnost respektovat zákony a práva jiných (většiny), konkrétní závazky smluvních stran z úmluvy zeslabeny výrazy jako „dle možnosti…“
kontrola – zprávy Výborů ministrů RE
- Zvláštní protokol EÚ o LP – měly by odstranit nedostatky (kontrola), (1995 – - k vypracování Výboru ministrů)
měl by: definovat pojem národnostní menšina, stanovit práva, možnost pro jednotlivce zjednání nápravy před M orgánem, definice: trvale pobývající na území státu, jsou jeho občané, pevná pouta, dostatečně reprezentativní

Žádné komentáře:

Okomentovat