Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

45. Mezinárodněprávní ochrana speciálních skupin obyvatelstva

ochrana žen a dětí
Úmluva o politických právech žen (1953) – volební právo, právo vykonávat veřejné úřady bez diskriminace

Úmluva o souhlasu k manželství (1962) – svoboda volby manžela, odstranění sňatků dětí a zasnubování dívek před dosažením puberty, registrace sňatků

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (1979) – zákaz úmyslné i neúmyslné diskriminace žen, rovnoprávnost žen, rovné pracovní příležitosti, rovné odměňování a zacházení závazek, že nebude docházet k veřejnoprávním aktům diskriminace, ale i povinnost boje proti soukromoprávní diskriminaci

závazek zrušení všech trestních předpisů diskriminující ženy
smluvní strany přijmou opatření k odstranění předsudků a zvyků o nerovnosti pohlaví
potlačení obchodu se ženami a vykořisťování prostituce žen
stejná práva co se týče občanství, nesleduje občanství manžela
zřízen Výbor pro odstranění diskriminace žen – administrativní kontrola

Úmluva o právech dítěte (1989) – navázala na Deklaraci práv dítěte VS OSN (1959)
dítě – nezletilá lidská bytost
zákaz jakékoliv diskriminace,S ne trest smrti ani doživotí
práva: svoboda myšlení, svědomí, náboženství, sdružovací, shromažďovací, zákaz svévolného zasahování do soukromí, zákaz útoků na čest a pověst, ochrana před násilím, urážením, zneužíváním, zanedbáváním, právo na nejvyšší dosažitelnou úroveň zdraví, sociální zabezpečení, vzdělání na základě rovných možností, na odpočinek a volný čas, účast na kulturním životě, menšina – užívat vlastní kultury, náboženství a jazyk
Výbor pro práva dítěte – účelem – zjišťování pokroku, odborníci, smluvní strany podávají prostřednictvím GT OSN zprávy, výbor pak jednou za dva roky zprávu o své činnosti VS OSN

ochrana práce
dříve výlučně VP
Úmluva o zákazu používání bílého fosforu při výrobě zápalek a zákazu noční práce žen (1906)
1919 – MO práce – rozvoj M pracovního práva – schvalování M úmluv a doporučení o pracovních, zdravotních a sociálních otázkách zaměstnanců

zákaz rasové diskriminace
Charta OSN
Deklarace o odstranění všech forem rasové diskriminace (1963), M úmluva… (1966) – - jakékoliv učení o nadřazenosti, založené na rasovém rozlišování, je vědecky falešné, morálně odsouzeníhodné, sociálně nespravedlivé a nebezpečné
rasová diskriminace – rozlišování, vylučování, omezování nebo zvýhodňování založené na rase, barvě pleti nebo na národnostním nebo etnickém původu, jehož účelem nebo následkem je omezení LP v politické, hospodářské, sociální, kulturní aj. oblasti veřejného života
smluvní strany – mají zabránit, zakázat a trestat
ustavení Výboru pro odstranění rasové diskriminace – zprávy smluvních stran, stížnosti smluvních stran – plní smírčí funkci
M úmluva o potlačování a trestání zločinu apartheidu (1973, VS OSN) – organizace, instituce a jednotlivci, kteří se dopustí apartheidu jsou považováni za zločinecké – oprávnění smluvních stran soudit a trestat, alternativně příslušnost M trestní tribunál (MTS)

ochrana národnostních menšin
menší část občanů určitého státu, která se z hlediska národnostního liší od ostatních občanů (většiny)
do Charty OSN (1945) – neupraveno obecným MP, jen vnitřní záležitostí států (mimo partikulárních M smluv)
v systému OSN – součást ochrany LP (M pakt o občanských a politických právech)
Deklarace OSN o právech osob náležejících k národnostním, etnickým, náboženským a jazykovým menšinám (1992) – právo užívat vlastní kulturu, jazyk, kulturní, společenský a hospodářský život, přijímání rozhodnutí o národnostních otázkách , kontakty s dalšími členy národnostní menšiny (i přes hranice státu), národnostní menšiny však nesmí vyvíjet činnost v rozporu s cíli a zásadami Charty OSN (územní celistvost státu)
stížnosti na porušování práv menšin projednává subkomise Hospodářské a sociální rady, pokud jde o systematické a hrubé porušování práv menšin – Komise OSN pro LP

Žádné komentáře:

Okomentovat