Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

57. Diplomatické výsady a imunity,včetně výsad a imunit konzulárních úřadů a úředníků

(s přihlédnutím k rozsudku MSD z roku 1980 vnitrostátního ve věci diplomatického a konzulárního personálu USA)

výsady a imunity diplomatické mise:
- právo mise a vedoucího používat vlajku
- nedotknutelnost místností mise – orgány přijímacího státu mohou vstoupit jen se souhlasem vedoucího
povinnost přijímacího státu chránit místnosti mise a členy personálu, viz rozsudek MSD – Teherán - diplomatické právo je uzavřený režim, sankcí možno pouze prohlásit za persona non grata, jinak nedotknutelnost
složitá otázka – živelné pohromy
místnosti mise se nepovažuje za součást území vysílajícího státu, nesmí být využívána způsobem neslučitelným s funkcemi diplomatické mise
- archivy a dokumenty, jakož i diplomatická korespondence vždy a všude nedotknutelné, diplomatické zavazadlo nesmí být otevřeno ani zadrženo
- svoboda spojení mise s vládou a ostatními misemi a konzuláty
- osvobození mise od daní a poplatků, od celních poplatků za zboží pro účely mise

diplomatičtí pracovníci a příslušníci jejich rodin mají tyto výsady:
- osobní nedotknutelnost – nesmí být zatčen ani zadržen, lze proti němu zakročit v sebeobraně nebo mu zabránit v trestném činu, povinnost přijímacího státu chovat se k němu s náležitou úctou a učinit opatření k zabránění útoku proti jeho osobě, svobodě nebo důstojnosti, může být krátkodobě zatčen policii, aby mu bylo zabráněno ve spáchání trestného činu
- nedotknutelnost obydlí, písemností, korespondence a majetku
- svoboda pohybu na území přijímacího státu
- vynětí z trestní, správní a civilní jurisdikce
- osvobození od osobních služeb všeho druhu (branná povinnost)
- osvobození od daní a poplatků a cla za předměty pro osobní potřebu
v omezené míře i členové administrativního, technického a služebního personálu (ve vztahu k úřední činnosti)
imunity se může vzdát vysílající stát, nikoliv diplomat sám

výsady a imunity konzulárního úřadu:
- používat vlajku VS
- nedotknutelnost konzulárních místností - jen pro část používanou výlučně k pracovním účelům, v případě nutnosti záchranné akce - souhlas vedoucího se vstupem se presumuje
- nedotknutelnost archivů a dokumentů, svoboda spojení
- osvobození od daní a cla za dovážené předměty určené pro potřebu konzulárního úřadu

výsady a imunity konzulárních úředníků
omezenější než imunita diplomatických misí s ohledem na odlišné funkce
- může být zatčen - pak povinnost PS uvědomit ihned vedoucího konzulárního úřadu
- vynětí z trestní, správní a civilní jurisdikce pouze u úkonů při plnění konzulní činnosti
- funkcí - nevztahuje se na občanské kontrakty a škodu způsobenou provozem dopravního prostředku
- povinni svědčit, s výjimkou věcí spojených s výkonem jejich úřední povinnosti

případ Diplomatického a konzulárního personálu v Teheránu – MSD: diplomatické právo má uzavřený režim, ve vztazích mezi státy není podstatnější požadavek než nedotknutelnost diplomatů a velvyslanectví – jediná možnost prohlášení za personu non grata

Žádné komentáře:

Okomentovat