Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

61. Valné shromáždění, Rada bezpečnosti, Hospodářská a sociální rada

Valné shromáždění
všechny členské státy, 1 stát - 1 hlas

schází se: pravidelné zasedání (1xročně), zvláštní nebo naléhavé zasedání
pravomoc: široká, zabývá se čímkoliv v rámci Charty – mimo případů, kterými se zabývá výlučně RB, projednává-li konkrétní spor nebo situaci, která by vyžadovala neozbrojenou nebo ozbrojenou akci je povinno postoupit RB

přijímá doporučení – rezoluce - nejsou pro členy závazná, v případě velké podpory – značná morální a politická váha, stačí k přijetí 2/3 většina, schvalují se většinovou metodou konsensu
deklarace – slavnostně stvrzuje existenci platných MP zásad, vykládá je nebo formuluje jejich obsah de lege ferenda
funkce ve vnitřním životě OSN:
projednává a schvaluje výroční zprávy jednotlivých orgánů OSN
spolu s RB volí soudce MSD
na doporučení RB jmenuje GT
schvaluje rozpočet, kontroluje finanční hospodaření
na doporučení RB může zbavit člena výkonu členských práv (v případě donucovací akce)
vyloučení člena, který soustavně porušuje zásady
- tato rozhodnutí – právně závazná
usnáší se 2/3 nebo prostou většinu přítomných a hlasujících členů za přítomnosti nejméně ½ členů OSN
2/3 – důležité otázky – udržení M míru a bezpečnosti, přijímání nových členů, volba členů RB a členů Hospodářské a sociální rady a rozpočtové otázky
ostatní otázky, hlavně procedurální – prostá většina
pomocné orgány:
• hlavní výbory (politický a bezpečnostní, hospodářský a finanční, sociální, humanitární a kulturní, administrativní a rozpočtový, právní) – působí po dobu pravidelného zasedání VS, všichni členové

• řídící výbor – předseda a místopředsedové VS + předsedové hlavních výborů, projednává prozatímní pořad jednání , pomáhá předsedovi VS při sestavování pořadu jednání pro každou plenární schůzi, koordinuje činnost všech hlavních výborů

• výbor pro přezkoumání pověřovacích listin – spolu s řídícím výborem – procedurální výbory

• výbory ad hoc

• komise: pro MP, pro právo M obchodu, dále např. Rozvojový program OSN, Dětský fond OSN aj.

schůze veřejné (nestanoví-li jinak), tajně se hlasuje při volbě osob do orgánů nebo funkcí
pracovní jazyky: angličtina, arabština, čínština, francouzština, ruština, španělština

rada bezpečnosti
prvotní odpovědnost za udržování M míru a bezpečnosti
efektivní a pohotový orgán, zvláštní pravomoci – má zabezpečit rychlou a pohotovou akci OSN
15 členů (do r. 1965 – 11), stálí: Čína, Franci, Rusko, USA, UK, nestálí – na 2 roky (každý rok po 5) – s ohledem na příspěvek na udržení M míru a na zásadu spravedlnosti
projednávání sporu nebo situace, které mohou ohrozit M mír a bezpečnost
doporučuje postup mírového urovnávání (vyslání zvláštních mírových misí), dojde-li k ohrožení míru RB může rozhodnout o nevojenských nebo vojenských akcích proti porušiteli – rozhodnutí RB o takových akcích je pro členské státy závazné
předtím může rozhodnout o zatímních opatřeních
povinnost účastnit se na takových akcích – měla být ve zvláštních dohodách (zatím neuzavřeny) RB používá oblastních dohod a organizací, jež Charta předvídá
některé organizační a správní úkoly
nepřetržitě vykonává své funkce – každý člen musí být trvale zastoupen v sídle OSN
zasedání – veřejná, pokud Rada nerozhodne jinak
předseda – po 1 měsíci se členové střídají
usnesení RB – schvalují se 9 kladnými hlasy – o podstatných otázkách – zásada jednomyslnosti stálých členů (přípustná absentace – obyčejové právo), o procedurálních kterýchkoliv členů
pomáhá jí: Vojenský štábní výbor, Výbor expertů, Výbor pro přijímání nových členů

hospodářská a sociální rada (ECOSOC)
velmi široká odborná působnost
pod vedením VS koordinuje hospodářkou, sociální, humanitární a kulturní činnost členských států a jejích orgánů a odborných organizací
vypracovává studie a zprávy, činí doporučení, pomáhá dodržovat LP
oprávněna: svolávat MK, připravovat pro VS návrhy M mluv patřících do její působnosti
uzavírá dohody o přidružení M odborných organizací, spolupracuje s MNO (některé mají poradní status)
54 členských států – voleni VS, na 3 roky, každý rok 1/3 (spravedlivé zeměpisné zastoupení)
zasedá 2x za rok
usnesení schvaluje většinou hlasů přítomných a hlasujících
usnesení o vnitřních a organizačních otázkách závazná, ostatní charakter nezávazného doporučení
početný a rozvětvený systém pomocných orgánů

Žádné komentáře:

Okomentovat