Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

28a. Podnikání, obchodní společnosti

28a. Podnikání, obchodní společnosti – charakteristika obchodní společnosti, zakládání obchodních společností, zrušení a zánik obchodních společností – s likvidací, bez likvidace, prohlášení konkurzu, druhy obchodních společností.


Obchodní společnost nebo společnost je právnická splčnost založená za účelem podníkaní. Jako ekonomický pojem označuje tržní subjekt, který se specializuje na přeměnu zdrojů na statky. Pro své fungování nakupuje společnost služby výrobních faktorů, organizuje jejich přeměnu na výstup (statky) a tento výstup prodává. V ekonomické teorii je chování společnosti popisováno teorií společnosti.

Zakladatelem obchodní společnosti může být fyzická nebo právnická osoba. Společnost se zakládá společenskou smlouvou(v případě a.s. se nazývá "zakladatelská listina") podepsanou všemi zakladateli, pokud ji zakládá 2 či více společníků, nebo zakladatelskou listinou ve formě notářského zápisu (§ 57 odst. 3 obch. zák.), pokud je zakladatel jen jeden.Společnost vzniká dnem, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku. Společenská smlouva musí obsahovat jména společníků, podíl majetku, soupis základního kapitálu, obchodní jména, daňové identifikační číslo, dělení zisku,sídlo, provozovna, předmět podnikání a stanovy společnosti.
Zakladatelská listina má formu notářského zápisu. Všechny obchodní společnosti se zapisují do obchodního rejstříku.

Obchodní společnost zaniká ke dni výmazu z obchod. Rejstříku. Důvody zrušení OS určuje obchodní zákoník, např. Pokud uplyne doba na kterou byla OS založena nebo splní se cíl pro který byla OS založena nebo pokud OS se rozdělí nebo splyne s jinou OS a nebo dobrovolné zrušení rozhodnutím společníků. Jsou různé formy zrušení OS jako bez likvidace nebo s likvidací nebo prohlášením konkurzu.

ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI BEZ LIKVIDACE
Dobrovolné zrušení, majetek společnosti přechází na nově vzniklou společnost.

ZRUŠENÍ S LIKVIDACÍ
Likvidace se provede jestliže jmění společnosti nepřešlo na právního zástupce. Vstup OS do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku. Statutární orgán společnosti jmenuje likvidátora = fyzická osoba, která plní závazky společnosti, uplatňuje pohledávky, zastupuje os na veřejnosti, sestavuje účetní rozvahu, v případě předložení dává návrh na prohlášení konkurzu, navrhuje rozdělení majetkového zůstatku a do 30ti dnů od ukončení likvidace žádá o výmaz s trestního rejstříku.

ZRUŠENÍ OS PROHLÁŠENÍM KOKURZU
Návrh na prohlášení konkurzu podává věřitel nebo navrhovatel (podnik).
Věřitel musí doložit splatnou pohledávku a uvést okolnosti podle kterých je dlužník v úpadku.
Podnik k návrhu na konkurz dokládá soupis majetku, seznam věřitelů, seznam závazků s termíny splatnosti, seznam dlužníků, adresy věřitelů i dlužníků.
Soud vybírá ze seznamu správce konkurzní podstaty (správce majetku podléhajícího konkurzu). Datum usnesení soudu a konkurzu podniku se uvede na úřední desce. Tímto dnem se dlužník stává úpadcem.
Nároky jsou uspokojovány v pořadí:
1) náklady spojené s konkurzem
2) nároky pracovně právních vztahů
3) daně, cla, sociální a zdravotní pojištění
4) ostatní pohledávky
Dlužník může před prohlášením konkurzu podat návrh na vyrovnání.

DRUHY OS:
VEŘEJNÁ OS
Zakládají ji alespoň 2osoby. Společníci určí závazky společně a nerozdílně. Obchodní jméno obsahuje „a spol.“ nebo VOS nebo „a syn“. Společenská smlouva obsahuje: - obchodní jméno a sídlo společnosti, údaje společníků a předmět podnikání. Společníci sepisují spol.smlouvu, kterou přikládají k návrhu na zápis os do obchod.rejstříku. Společenská smlouva obsahuje práva a povinnosti společníků. Do spol.smlouvy se uvedou vklady jednotlivých společníků. Každý ze společníků má právo vést společnost. Zisk se dělí rovným dílem pokud společenská smlouva neurčí jinak. Za závazky společnosti ručí společníci stejným dílem nebo jak určí spol. smlouva. Pro společníky platí zákaz konkurence. Společníci ručí veškerým svým majetkem. Společnost lze zrušit rozhodnutím soudu, zbavením právní způsobilosti některého společníka, úmrtím některého společníka, prohlášením konkurzu, zdůvodu stanoveného ve spol. Smlouvě.

KOMANDITNÍ SPOLEČNOST
Nebo-li osobní společnost.
Jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše nesplaceného vkladu a zároveň jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti veškerým svým majetkem.
Sepisuje se společenská smlouva, která obsahuje obchodní jméno, sídlo, předmět podnikání, jména a adresy společníků a rozdělení komplementářů a komanditistů. Komplementáři řídí OS.
Komanditisté mají právo nahlížet do účetních knih, neplatí pro ně zákaz konkurence.
Zisk se dělí mezi komp. a koman. stejným dílem (pokud smlouva neurčí jinak). Statutární orgán jsou všichni komplementáři. Při narušení OS má každý společník nárok na vrácení peněžního vkladu.

SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÍM
Nebo-li kapitálová obchodní společnost. Musí mít základní kapitál (mění min. 20 000kč) tvoří předem stanovené vklady společníků, společnost ručí za závazky do výše nezaplacených vkladů společníků, za závazky odpovídá s.r.o. celým svým majetkem, obchodní jméno obsahuje s.r.o. A sepisuje se spol. smlouva kromě dříve uvedeného obsahuje jména a bydliště jednatelů a dozorčích rady, s.r.o. může být založena jediným člověkem pak se sepisuje zakladatelská listina

Žádné komentáře:

Okomentovat