Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

18a. Periodické tiskoviny.

18a. Periodické tiskoviny. Pojem novin, technická příprava novin, technická redakce, tématické celky, vybrané pojmy novinářské technologie, časový harmonogram, typografie novin, základní formáty, novinový papír, jeho vliv na kvalitu obrazu; Pojem časopisu, technická příprava časopisů, technická redakce, rozdělení časopisecké produkce, uspořádání časopisů, typografie časopisů, volba papíru pro tisk časopisů, jeho vliv na kvalitu obrazu; tiskové stroje pro tisk novin a časopisů, rozdělení.


Periodické tiskoviny jsou ty, jejichž produkce se minimálně jednou do roka opakuje. Všechna vydání vycházejí ve stejné úpravě, mají stejný formát, počet stran, barevnost, stejné uspořádání a stejné zaměření. Jedná se především o noviny a časopisy.

Noviny vycházejí zpravidla denně v masových nákladech. Mají za úkol pohotově informovat o vnitropolských, zahraničních, kulturních a sportovních událostech.

Podoba novin a časopisů je do tiskárny předávána ve formě dat po linkách a příprava tiskových forem je většinou plně digitální. Z těchto důvodů se v technické přípravě periodik uplatňují nejrůznější softwarové systémy, které mají usnadnit tvorbu novin ve všech jejich fázích. Klíčový je časový faktor, neexistuje možnost opožděného vydání, to vyžaduje maximální automatizaci předtiskového i tiskového workflow. Nutné je zajištění flexibilní a rychlé dodávky podkladů přímo z terénu a jejich následného zpracování. Na tvrobě vydání se podílí desítky osob jako redaktoři, sazeči, korektoři, obchodníci či řídící pracovníci. Pro ně je třeba zajistit centralizovaný systém přístupu k podkladům. V rámci sytému jsou pak velmi žádoucí možnosti rychlé a efektivní komunikace a sledování činnosti jednotlivých uživatelů. Pro přípravu a řízení vydání by měl být k dispozici plánovací a řídící modul, zde se čímdál více prosazují internetová řešení. Tvůrci novin tak mohou vkládat a upravovat obsah nebo řídit vydání z webového prohlížeče. Na noviny se klade stále větší nárok na pestrost, vedle textů je důležitá grafická informace, k ukládání a správě těchto podkladů jsou využívány databázové systémy. Jednou z hlavních prací na danném vydání je montáž. Dnešní publikační systémy k tomuto účelu buď nabízejí vlastní aplikace nebo umožjí využít některé ze standartně užívaných produktů. Základem vydavatelského sytému je textový editor určený k zadávání a úpravám textu v jednotlivých článcíxh. Editor by měl umožňovat online editaci článku, měl by poskytovat přesný náhled jak ude článek vysazen, měl by poskytovat textové zkratky a umět pracovat s formátem XML. Nezbýtným obsahem je reklama. Tu lze vkládat do novin stejným způsobem jako ostaní obsah, ale většinou pořebuje speciální systém. Ten vede přesnou evidenci o zaplněném a volném inzertním prostoru a spravuje databázi s inzeráty, které pak vkládá do vydání. V současnosti umožňují tyto systémy automatizované zadávání inzerce prostřednictvím internetu. Nabízejí základní formování inzerátu z připravených šablon, online kalkulaci i platbu. Základní podoba vydání je stále většinou tištěná, vzhledem k nárokům tiskového zpracování je třeba, aby publikační systém umožňoval maximálně rychlou impozici archů a následný výstup na tiskové desky pomocí zařízení CtP.

Noviny se tisknou výhradně na rotačních strojích na kotoučový papír. Šíře kotouče a objem tiskových válců rotačního stroje je proto rozhodující pro formát novin. V České republice jsou rozměry novin normovány. Norma stanoví základní formát novin buď světový 420 mm x 594 mm nebo středoevropský 315 mm x 470 mm. Norma dále určuje počet sloupců na stránce astanovuje stupně velikosti písma což je 6 až 10 bodů. Vlastní náplň novin vzniká v redakci. Tu vede šéfredaktor, který určuje ideologickou náplň a hlavní uspořádání listu. V jednotlivých rubrikách zpracovávají redaktoři určité tématické celky. Hlavními částmi většiny deníků jsou vnitropolitické, zahraničněpolitické, ekonomické, kulturní a sportovní zpravodajství spolu s inzercí. Obsahové části novin a časopisu jsou označovány novinářskou terminologií. Jejich znalost je důležitá vzhledem k originální typografii. Např. Borgiska je důležitá zpráva sázená z většího stupně písma. Fejeton je vtipná stať v novinách uváděná v okrajovém sloupci strany nebo ve spodní části strany. Hlavička je graficky upravený název novin doplněný vydavatelskými údaji jako je číslo, ročník, datum, cena, jméno vydavatele apod. Interview je rozhovor redaktora s významným činitelem nebo populární osobou. Inzerát je zaplacené tiskové oznámení obsahující nejčastěji nějaké upozornění, nabídku, poptávku nebo služby. Má odlišnou grafickou úpravu. Lokálka je zpráva místního významu. Mezititulek je nadpisová řádka rozdělující pro lepší přehlednost delší článěk nebo zprávu. Mutace je obměna textu, ilustravcí nebo celé strany, používá se především na stranách, které přínášejí zprávy krajských deníků. Nadtitulek doplňuje vlastní titulek k článku. Podtitulek doplňuje titulek pod hlavním titulkem. Rubrika je stálá část novin nebo časopisu věnovaná určité tématice, často označena vlastním záhlavím. Tiráž obshuje jméno šéfredaktora, redaktorů jednotlivých rubrik, adresu a telefonní číslo redakce, vydavatelství, tiskárny, způsob distribuce aj. Úvodník je článek přinášející zásadní stanovisko k aktuálním otázkám a je umístěný na první straně novin. Uzávěrka je stanovený časový mezník, do něhož musí redakce dodat rukopis k sazbě čísla novin nebo časopisů. Výroba novin se od předání až po vytištení řídí smluveným časovým harmonogramem. Ten stanoví počátek a konec jednotlivých výrobních fází. Starny se sází, korigují a zalamují postupně. Nejdříve jsou zpracovány strany inzertní a kultura, poté ekonomika a nakonec strany strany s aktuálními zprávami z politiky a sportu. Časový harmonogram je součástí hospodářské smlouvy a stanoví tato závazná data: dodání kompletních výrobních podkladů, zaslání první korektury a náhledu odběrateli, vrácení korektury a náhledu výrobci, zaslání druhé korektruty a náhledu odběrateli, schválení tisku, zahájení tisku a zaslání signálních výtisků odběrateli, zahájení dokončovací výroby a expedice. Čím kratší je výrobní lhůta, tím musí být přesněji stanovené termíny dodržovány. Grafickou úpravu novinových stran ovlivňuje skoloubení hlavičky s ostatním textem a obrázky na titulní straně, dále vyvážené rozmístění obrázků na starně, účelné a estetické propojení a návaznost jednotlivých článků, umístění titulků a mezery kolem nich, použité základní a titulkové písmo a užití doplňků, rámečků, barevnost apod. Vodítkem pro úpravu strany je zrdcadlo. Do připraveného obrazce sazby, kde je vyznačena délka a šířka sloupců, zakresluje technický redaktor umístění všech článků, titulků a obrázků. Základní písmo musí mít u novin velmi dobrou čitelnost a velikost písma se řídí významem článku. Důležité zpprávy se sázejí z petitu, méně důležité z kolonelu a informativní texty jao je program z nonpareilu. K vyznačování se používá plotučný řez. /prava článků je dána zrcadlem jednosloupečně, dvouslopečně nebo vícesloupečně. Titulky mají odpovídat významu článku, příliš velké vyvolávají dojem vtíravosti a senzačnosti. Záadním nedostatekem úpravy titulků jsou dva titukly v jedné úrovni vedle sebe. Rušivě také působí velké mezery kolem titulků. Nad titulkem musí být větší mezera než pod titulkem. Doporučuje se zůstat u stejného typu nebo rodiny písem. Není vhdodné použití vezrzálek u delších titulků. Obrázky vytvářejí na stránce novin těžiště, a proto je jejich rovnoměrné rozvržení v ploše strany velmi důležité. Popisky se sázejí kurzivou o jeden až dva stupně menším písmem a nemají být nikdy stavěny k obrázkům kolmo. Typografická kompozice novin bývá mnohdy doplněna prvky parametrické grafiky, které se používají ke zvýraznění některých zpráv nebo k oddělování některých článků. Titulní strana má být z propagačního hlediska náležitě upravená. Každá redakce se snaží, aby na první straně bylo co nejvíce aktuálních zpráv. Proto je nutné články dělit. Začínají na první straně, kde jsou ukončeny odkazem na příslušnou vnitřní stranu, kde pokračují.

Časopisy jsou periodické tiskoviny, které vycházejí v pravidelných intervalech, nejméně však dvakrát v roce pod stejným názvem, který má předem stanovené zaměření a neslouží aktuálnímu zpravodajství. Rozenáváme týdeník, čtrnáctideník, měsíčník a ostatní časopisy. Časopisy se dělí jednak podle tématického hlediska, tj. Jakému účelu slouží, či kterým čtenářům je určen. Existují časopisy odborné, kulturní, zábavné, cizojazyčné, pro mládež apod. Podle textové skladby je dělíme na textové, obrazové a islustrované. Tématická rozmanitst časopisů se projevuje v jejich grafické úpravě, nároky na úpravu bětšinou převyšují nároky na úpravu novin. Pro zdracadlo sazby se používají předtištěné obrazy sazby, do nichž jsou zakresleny nebo vlepeny jednotlivé články a titulky. Rukopisy jsou přepočítány na počet řádek sazby. To usnadňuje práci zlomu a zabraňuje přesazování. Obálka časopisu mívá ustálenou grafickou úpravu, aby se lišila od ostatních podobných periodik. Na obálce je důležitá název, volí se pro něj výrazné a čitelné písmo. Důležitými údaji jsou číslo, ročník a cena. Titulky rozhodují v časopisech o úrovni grafické úpravy strany. Větší volnost při úpravě než v novinách se řeší jako grafická kresba. Je třeba dbát na charkter a formát časopisů, šířku sloupců, velikost základního písma a potřebnou výraznost titulků. Obrazky v dětských amódních časopisech převládají nad textem. Při uspořádání obrázků je třeba dbát na odstup mezi obrázky, který má odpovídat odstupu obrázků od textu, obrázky, které stojí nad sebou mají mít stejnou šířku, dvě protilehlé strany mají být upravovány s ohledem na celkový dojem obou stran a střídání velkým a malých obrázků může být účelné, ale musí mít určitý řád, který je dán obsahem. Jako záhlaví se používá hlavně stálé záhlaví, které bývá upravováno často k patě strany společně se stránkovou číslicí. Obsah je většinou na druhé straně obálky nebo na první textové straně. Má malou úpravu a může být spojen s tiráží. Ve vědeckých a odborných časopisech může být sázen v jiných jazycích. Celoroční obsah je součástí posledního čísla a bývá většinou tématický. Tiráž obsahem odpovídá informacím v novinách. Její úpravě je třeba věnovat pozornost, prpotže svou úrovní reprezentuje grafickou úpravu časopisů.

Žádné komentáře:

Okomentovat