Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

24b. Pracovně-právní vztahy

24b. Pracovně-právní vztahy – vznik pracovního poměru, náležitosti pracovní smlouvy, zánik pracovního poměru, možnosti ukončení pracovního poměru, absolvent a pracovně právní vztahy.


Pracovní poměr je dvoustranný právní akt a vzniká uzavřením pracovní smlouvy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

V pracovní smlouvě je zaměstnavatel povinen se zaměstnancem dohodnout druh práce, na kterou je zaměstnanec přijímán, místo výkonu práce a den nástupu do práce. Tyto náležitosti jsou povinné, bez nich pracovní smlouva není platná. Právníci však doporučují uvedení i mzdových podmínek, aby se předešlo pozdějším sporům. Obě strany si mohou dohodnout i další podmínky (služební auto, platový výměr, jiný typ pracovní doby(. Smlouva musí být písemná s vyjímkou, kdy se pracovní poměr uzavírá na dobu kratší než jeden měsíc.

V pracovní smlouvě se může sjednat zkušební doba – může činit maximálně 3 měsíce.
Pracovní smlouva se uzavírá na buď na dobu neurčitou – doba jejího trvání není nijak ohraničená, vzniká tzv. trvalý pracovní poměr nebo na dobu určitou – nějak ohraničená – např. na rok, za mateřskou dovolenou, do nástupu na vojnu apod.

Zákoník práce definuje 5 způsobů, jak pracovní poměr může být ukončen:
a) dohodou – jestliže se zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodnou na rozvázání prac. poměru, potom tento prac. poměr končí dohodnutým dnem. Musí být uzavřena písemně a musí v ní být uvedeny důvody rozvázání, jestliže to požaduje zaměstnanec.

b) Výpovědí – může ji podat zaměstnanec i zaměstnavatel. Musí být písemná a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná. Nepřevzetí výpovědi může být posuzována jako porušení pracovní kázně. Zaměstnance neomlouvá změna bydliště (např. o dovolené), protože je povinen oznámit tuto skutečnost svému zaměstnavateli. Jestliže pošta vrátí výpověď jako nedoručitelnou, platí výpověď ode dne, kdy byla vrácena poštou jako nedoručitelná. Zaměstnanec tak přichází o možnost napadnout výpověď pro formální nedostatky

c) Okamžitým zrušením – je zcela vyjimečný

d) Zrušením ve zkušební době

e) Uplynutím sjednané doby – končí pracovní poměr, který byl sjednán na dobu určitou
Příkazní smlouva je podle občanského zákoníku určena pouze spíše pro sousedskou výpomoc a nezavazuje zaměstnavatele k ničemu. Jestliže si brigádník zlomí při mytí oken nohu, musí pro získání náhrady za úraz prokázat svému zaměstnavateli zavinění.

Sjednaný obsah v pracovní smlouvě lze měnit jen tehdy, dohodnou-li se oba – jak pracovník tak organizace.
a) organizace je povinná přenést na jinou práci:
- ztratí-li pracovník dlouhodobě ze zdravotních důvodů způsobilost konat dosavadní práci
- v zájmu ochrany zdraví jiných osob před přenosnými nemocemi
- je-li to pravomocné rozhodnutí soudu
- koná-li těhotná žena nebo matka dítěte práci, kterou nesmí konat a požádá-li o to

b) organizace může převést na jinou práci:
- dala-li organizace pracovníkovi výpověď, protože nesplňuje kvalifikační předpoklady pro výkon sjednané práce a dosahuje neuspokojivých výsledků a byl na tuto skutečnost upozorněn
- dala-li výpověď pro hrubé porušení pracovní kázně
- bylo-li proti pracovníkovi zahájeno trestní řízení pro podezření z úmyslného trestného činu

c) organizace může převést na jinou práci bez souhlasu pracovníka
- nemůže-li konat práci pro prostoje
- sjedná-li se o odvrácení živelné pohromy, hrozící nehody
Výpověď daná organizací
- zruší-li se organizace nebo její část
- zanikne-li organizace
- stane-li se pracovně nadbytečným
- stane-li se pracovně dlouhodobě nezpůsobilým vzhledem ke svému zdravotnímu stavu konat práci
- pro závažné důvody, pro které by s ním mohla rozvázat okamžitě pracovní poměr
Pozn. Organizace je povinna jestliže uplatní § 46 musí pracovníka upozornit 3 měsíce předem a je povinna mu vyplatit 2 průměrné měsíční platy.

Zákoník práce – zákaz výpovědí
- je-li pracovně neschopný pro nemoc nebo úraz
- je-li pracovně povolán ke službě v ozbrojených silách (vojna)
- v době, kdy je uvolněn pro výuku veřejné funkce
- těhotná žena nebo žena pečující o dítě mladší než 3 roky
Okamžité zrušení pracovního poměru je možné je-li pracovník pracovně odsouzen pro úmyslný trestný čin na dobu delší než 1 rok nebo poruší-li pracovník pracovní kázeň zvlášť hrubým způsobem .

Výpověď daná zaměstnancem
vzor podání výpovědi:
a) „rozvazuji pracovní poměr pracovní výpovědi“
b) „rozvazuji pracovní poměr podle čl.

Žádné komentáře:

Okomentovat