Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

24a. Zpracování předloh.

24a. Zpracování předloh. Popište způsoby zpracování předloh; jaké jsou pro jednotlivé tiskové techniky nutné podklady – vysvětlete proč, proces vyvolávání-film, tisková deska, kontrola výstupních dat-způsoby, v jakých pracovních fázích, co se kontroluje; co musí obsahovat tiskový arch – použití kontrolních a měrných pomůcek, používaná zařízení, co se měří a proč; vysvětlete pojmy: nátisk, náhled, denzitometrie.


Předlohou rozumíme předmět určený k reprodukci, slouží také ke kontrole kvality kopírovacích podkladů, při schvalování nátisku a také při schvalování k tisku. Cílem reprodukce je tisk, který bude co nejvíce srovnatelný s předlohou. Předlohy dělíme na obrazové a textové. Obrazové předlohy pro reprodukci dělíme na perové kresby (kresba sestávající se ze sovislých lineárních čar, jedná se o tzv. vektorový obraz, ve kterém se neuplat'nují plynulé tónové přechody mezi světly a stíny) a tónové předlohy( s plynulým přechodem mezi světly a stíny, obsahuje širokou stupnici polotónů.). Všechny předlohy je nutné označit a uvést všechny potřebné údaje (rozměry, poměr zmenšení nebo zvětšení, výřez). Textové předlohy nebo také rukopisy je možné odevzdat ve dvou formách a to buď v analogové nebo digitální podobě. Požadavkem všech redakcí a tiskáren je, aby přeedlohy pro sazbu měly v rukopisném stavu jednotnou úpravu v zájmu požadavku plynulosti, efektivnosti a hospodářské práce. Po dlouholetých vzájemných zkušenostech byly náležitosti rukopisů celostátně upraveny normou ČSM 80220- úprava rukopisů pro sazbu. Rukopis se musí měřit jednak kvůli určení autorských honorářů, které jsou odvozeny od počtu slov, stránek či archů a dále pro potřeby kalkulace z důvodu stanovení ceny, technické práce a spotřeby přímých materiálů.

Reprodukční podklady pro jednotlivé tiskové techniky
Knihtisk — přímý způsob tisku, forma musí být zrcadlově obrácená. Kopírovací podklad je proto negativ, ze kterého se kopíruje na negativní světlocitlivou vrstvu.

Flexotisk — kopírování přes negativ, podobně jak knihtisk

Ofset - záleží zda máme pozitivně nebo negativně pracující desky — podle toho také stejný podklad (negativní deska — negativ), protože jde o nepřímý tisk.

Hlubotisk a sítotisk — diapozitivní kopírovací podklad.

Podklady se většinu musí vyvolat, vyvolávání je chemické zpracování exponovaného filmu, při kterém se latentní obraz stává viditelným (fyzikální změna).

Žádné komentáře:

Okomentovat