Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

63. Ochrana mezinárodních investic

definice investice
představuje ekonomický přínos (ocenitelný v penězích), dlouhodobější charakter, spojeno s podnikatelských rizikem

- obchodní – přesun kapitálu, průmyslové – přesun výroby
- přímé (efektivní kontrola), nepřímé

prameny právní úpravy
hlavním základem M smlouvy
- mnohostranné smlouvy
1965 – Washingtonská úmluva (Úmluva o řešení sporů investic mezi státy a občany druhých států) – vznikl ICSID (M středisko řešení sporů z investic)
1985 – Soulská smlouva (Úmluva o mnohostranné agentuře pro investiční záruky - - MIGA)
- dvoustranné smlouvy – dohody o vzájemné ochraně a podpoře investic
- soft-law – Charta hospodářských práv a povinností států – rezoluce VS OSN (bližší rozvojovým zemím)
1995 – Řídící principy pro zacházení s přímou zahraniční investicí (bližší rozvinutým zemím) – dokument M banky
- VP států – různorodé

zřízení investice
- rozvojové země – důraz na přijímající stát, volnost v otázce povolení investic
- rozvinuté země – primární princip – volnost vstupu investic


zacházení s investicí
- rozvojové země – zájmy státu, možnost omezení volnosti
- rozvinuté země – spravedlivé a rovné jednání

likvidace investic
stažení ze strany investora
- rozvojové země – omezení volnosti investora, obava z poškození země (ekonomický šok)
- rozvinuté země – volnost investora, maximálně omezení minimální míry (postupné stahování)

ochrana investic
zásah státu do investic (znárodnění)
- rozvojové země – volnost státu, upraveno VP, žádná povinnost odškodnění ze strany státu, řešení sporů národními soudy
- rozvinuté země – možnost znárodnění, ale za určitých podmínek (závažné důvody, nediskriminační základ), vždy musí být odškodněno - Hullova doktrína – okamžité, dostatečné a reálné odškodnění

smlouvy mezi státem a soukromým subjektem – řídí se VP – výjimka tzv. delokalizované kontrakty – řídí se MP
vlastnosti: není soustředěn na výkon jedné věci: širší účel – směřující k rozvoji země, déledobější, předpoklad užší spolupráce mezi státem a investorem
cíl stabilizačních klauzulí: chránit investora před případnými změnami legislativy – kontrakt se v takovém případě vyváže z účinnosti VP a podrobí se obecným zásadám MP a pravidly sui generis
uznání práva vyvlastnit – uzavřením smlouvy se ale situace mění – uzavře-li závazek nevyvlastnit – otázka zda se stát může zbavit svého práv vyvlastnit – jen na časově omezené období
investor, který uzavře delokalizovaný kontrakt se státem – pro účely tohoto kontraktu se stává subjektem MP (tedy jen ve velmi omezeném rozsahu)
OECD – mnohostranná úmluva o investicích - má poskytnout ochranu M investorů
viz také případy: Chorzów, Barcelona Traction

Žádné komentáře:

Okomentovat