Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

OBČANSKÁ SPOLEČNOST, SDRUŽOVÁNÍ OBČANŮ, OBEC, STÁT

Vůbec mi to neslo. Skláněl jsem se nad prázdnou stránkou, nervózně okusoval konec tužky, ale nemyslel jsem ani na úkol, dokonce ani na babičku, myslel jsem jen na to, jak mi to vůbec nejde. A to zbývalo ještě plno úkolů z období, kdy jsem se kvůli té smutné události doma nemohl na nic soustředit. Jestli vám není jasné, o čem mluvím, tak o téhle učebnici, kterou sepisuji s panem učitelem Valentou. Máme to tak domluvené, že já něco napíšu na zadaný námět a on to pak rozšíří, upraví a doplní komentářem.
Do toho zazněl zvonek. Dvakrát krátce, jednou dlouze - signál domluvený s Ilonou. No to je pěkné, brblal jsem si cestou ke dveřím, přišla mě vyzvednout do dramaťáckého kroužku a já s úkolem ani nehnul.
„Čau, tak co, jdeme?" usmívala se ve dveřích v tom bílém svetříku, co jí tak moc sluší. „Člověče, nemůžu," zavrtěl jsem hlavou a vysvětloval situaci.
Ilona jen mávla rukou: „Teda, ty s tím naděláš! Tak víš co, sepíšem to spolu! Stejně jsem ti chtěla navrhnout, že bys to měl kvůli větší nestrannosti psávat se mnou," řekla a hrnula se dovnitř.
Docela mi to vyrazilo dech: „Co myslíš tím kvůli větší nestrannosti?!"
„Víš, my, ženy, vidíme některé věci jinak než vy, muži. Řekla bych skutečněji a ne tak, jak o nich píšete s Valentou. A také z ničeho neděláme vědu, třeba jako teď zrovna ty. Tak mi ukaž zadání úkolu, ať s tím hneme."
Úplně vyvedený z míry jsem Iloně předložil poznámky napsané učitelem:
SDRUŽOVÁNÍ OBČANŮ
Listina základních práv a svobod zaručuje právo občanů svobodně se sdružovat ve spolcích, společ¬nostech a jiných sdruženích. Občané mají právo zakládat politické strany.
Formy sdružování občanů:
Spolky (např. spolek na ochranu zvířat, filatelistický spolek) sdružují občany se společnými zájmy.
Společnosti (např. Logopedická společnost Miloše Sováka, Společnost Národního muzea) často rozvíjejí odkaz vynikajících osobností politických, vědeckých, kulturních, nebo mohou být zaměřeny k dosažení určitého cíle.
Komory (Lékařská komora) jsou profesionálními sdruženími (obdobou středověkých cechů), které hlídají vysokou profesionální úroveň i morálku svých členů.
Odbory (např. Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství") chrání zájmy zaměstnanců (tj. odpovídající platy, pracovní dobu apod.) před jejich zaměstnavateli, mezi něž patří i stát.
Humanitární organizace (např. Mezinárodní Červený kříž, Výbor dobré vůle - nadace Olgy Havlové) vznikají jako pomoc lidem v nouzi (organizují dodávky humanitární pomoci do válčících zemí či zemí po¬stižených přírodní katastrofou atd.j.
Církve a náboženské společnosti jsou sdružením lidí vyznávajících určitou víru. V České republice existuje celá řada církví a náboženských společností, např. Apoštolská církev, Bratrská jednota bap¬tistů, Církev adventistů sedmého dne, Církev batrská, Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická, Evangelická církev metodistická, Federace židovských obcí, Jednota bratrská, Pra¬voslavná církev, Církev řeckokatolická, Církev římskokatolická, Slezská církev evangelická augsbur¬ského vyznání, Starokatolická církev, Ústředí muslimských náboženských obcí aj.
• Politické strany v České republice, např. ODS, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, Strana zelených, jsou sdruženími občanů, kteří mají podobný názor na řízení společnosti. Jejich cílem je získat podíl na moci ve státě.
Nejvyšší formou občanské pospolitosti je stát se společným územím, měnou, obranou a ústavou...
Ilona dočetla poznámky a zakroutila hlavou: „Vždyť je to jasné, čemu prosím tě nerozumíš?"
Snažil jsem se jí vysvětlit, že vím, že je to jasné a že všemu rozumím, ale že jde o nějaký ten nápad, ze kterého by vznikla nová kapitola učebnice o ústavě, státu a sdružování občanů.
„Aha...," poznamenala Ilona a posadila se do křesla. Okamžik mlčela, vraštila obočí a pak kývla hlavou: „Je to jasné, třebas taková ústava...".
„Moment," přerušil jsem ji a sáhl po bloku. Těšil jsem se na spásný nápad, ale Ilona se-od¬mlčela a svraštila jen o něco víc obočí.
„Už to mám!" prohlásila vítězoslavně nakonec: „Chtělo by to nějaký nápad!"
„Hm...," protáhl jsem uznale a sklapl blok.
„No samo, jdeme za bráchou, ten má plno nápadů. Před chvílí zrovna přijel ze školy, je sám doma a nudí se."
Teprve na příkladu Hrocha (tj. Ilonina bratra Jirky) jsem názorně pochopil, co Ilona myslela tím, když říkala, že ženy vidí některé věci jinak než muži.
Když jsme dorazili ke Kopeckým, spatřil jsem Hrocha zavaleného prací. Na dveřích pokoje měl napsáno červenou křídou: Nerušit! Pracuji!!! Nezvané hosty střílím okamžitě, pozvané po dvou minutách!!!!

„Ahoj Valdo, rád tě vidím, aleještě raději tě uvidím z druhé strany těchhle dveří. Čau a zase se někdy ukaž...," zahučel výstražně, jen jsme nakoukli do jeho pokoje a téměř nezvedl oči od počítače. Z čehož se dalo celkem jasně usoudit, že nemá času nazbyt. Ale Ilona byla jiného názoru: „Hele bratře, máme malý problém a potřebovali bychom některý z tvých šílených nápadů, bude to jen chvilka a hned zase půjdeme...," snažila se vlísat do jeho pozornosti, ale zdálo se, že marně. Hroch jen na okamžik zvedl oči od klávesnice a zavrčel: „Drahá příbuzná, do zítřka musím dopsat seriál repor¬táží (už jsem se zmínil o tom, že Hroch studuje novina¬řinu), i kdybych měl někoho uškrtit těmahle rukama a můžeš hádat, kdo to asi bude!"
Nutno poznamenat, že to s Ilonou ani nehnulo, klidně mluvila dál a přitom se vydala na pochod místností: „...jde o takový malý nápad s ústavou, vlastně ani ne s ústavou jako vůbec se sdružováním občanů, nebo teda s ústavou taky, to jo, ale... no, jak bych to nejlépe vy¬světlila, abys to pochopil i ty... a jejda, tady ti asi něco vypadlo!" připochodovala Ilona k připojení počítače do sítě, a když Hroch na její řeči nereagoval, vytrhla šňůru ze zásuvky.
Hroch ještě chvíli nechápavě civěl na ztemnělou obra¬zovku, než mu došlo, co se stalo. Pak zařval něco, co bo¬hužel nejde zaznamenat do učebnice, vyskočil a vrhl se k Honě, která vyděšeně vypískla a snažila se spasit útěkem. Pozdě. Hroch ji povalil u dveří na koberec a začal ji nelítostně lechtat po celém těle (mimochodem - nedávno se mi podařilo zjistit, že je fakt děsně lechtivá). Ilona nepříčetně pištěla a prosila o slitování a když to nepomohlo, zahryzla se mu do lýtka, což byla velká paráda a mě přitom napadlo, že být mladší sestrou staršího bratra (a zvláště Hrocha) je mnohem větší legrace než přijít na svět jako mladší bratr starší sestry, což byl můj případ. Sourozenecké kočko¬vání zatím dospělo ke konci. Námahou zrudlý Hroch se svalil na koberec, Ilona si na něj sedla a před obličej mu nastavila můj blok s poznámkami od učitele.
„Hele, lidi, teď mě nic nenapadá, fakticky musím nejdříve dokončit ty reportáže, ale tuhle čtu v zadání úkolu Ústava - struktura a obsah, takže...," řekl Hroch a s hroším zafuněním vstal

z koberce, aby v knihovně nalistoval jakousi složku: „Takže si vezměte Ústavu České republiky a zpracujte její obsah, třeba vás přitom něco napadne a když ne. tak já potom přijdu za vámi a uvidí se."
Což se také stalo. Vzali jsme si ústavu do kuchyně, vypsali její obsah, na nic jsme přitom ne¬přišli, zato když pak přišel Hroch, tak se vidělo. Přinesl totiž ty svoje reportáže a my jsme zjis¬tili, že... ale o tom až příště. Všechno má svůj čas, a tak si nejdříve připomeneme ústavní zákon:

Ústava České republiky platná od 1.1.1993 je složena z preambule, 113 článků členěných do 8 hlav; součástí ústavního pořádku je i Listina základních práv a svobod. I když pomineme Listinu, kterou jsme podrobně probírali v loňském roce, zůstává velké množství dalšího textu. Proto jsme vypsali jen obsah některých článků.

PREAMBULE čili úvodní část je slavnostním prohláše¬ním o přijetí ústavy: „My, občané České republiky v Če¬chách, na Moravě a ve Slezsku,... prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky..."
HLAVA PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
ČI. 1
Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.

První hlava dále hovoří o tom, že lid je zdrojem veškeré státní moci, kterou vykonává prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní, sta¬noví Prahu za hlavní město republiky a naše státní symboly (velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajku, vlajku prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymnu) i další záležitosti.
HLAVA DRUHÁ - MOC ZÁKONODÁRNÁ
Zákonodárná moc náleží Parlamentu, který je tvořen dvěma komorami - Posla¬neckou sněmovnou a Senátem.
Poslanecká sněmovna má 200 poslanců volených na 4 roky, Senát má 81 se¬nátorů volených na 6 let, přičemž každé dva roky se volí a tudíž vyměňuje tře¬tina senátorů.
Právo volit má každý občan České republiky, který dosáhl 18 let, do Posla¬necké sněmovny může být zvolen občan ČR starší 21 let a do Senátu starší 40 let.
K přijetí usnesení komory je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců či senátorů.

Návrhy zákonů se podávají Poslanecké sněmovně. Návrh zákona, se kterým Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas, se postoupí Senátu, jenž jej schválí, zamítne či vrátí Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Jestliže Se¬nát návrh zákona zamítne, hlasuje o něm Poslanecká sněmovna znovu a návrh je přijat, jestliže je schválen nadpoloviční většinou všech poslanců (tedy nestačí již jenom nadpoloviční většina přítomných poslanců).
HLAVA TŘETÍ - MOC VÝKONNÁ PREZIDENT REPUBLIKY
Prezident republiky je hlavou státu. Prezidenta volí Parlament (obě komory) na dobu pěti let. Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou. Prezident jmenuje předsedu a členy vlády, soudce, podepisuje zákony (může Par¬lamentu vrátit přijatý zákon), odvolává vládu, odpouští a zmírňuje soudní tresty a může udělovat amnestii. Zastupuje stát navenek, je vrchním velitelem ozbroje¬ných sil a jmenuje generály, vyhlašuje volby do Parlamentu a plní další úkoly.

VLÁDA
Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci. Skládá se z předsedy vlády, místopředsedů a ministrů. Vláda rozhoduje ve sboru, k přijetí usnesení vlády je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů.

Státní zastupitelství (dříve prokuratura) zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení.
HLAVA ČTVRTÁ - MOC SOUDNÍ Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí. ÚSTAVNÍ SOUD
Ústavní soud ochraňuje ústavnost. Skládá se z 15 soudců, kteří jsou jmenováni na dobu deseti let a rozhoduje o zrušení zákonů, jsou-li v rozporu s ústavním zákonem, o ústavních stížnostech proti státu a dalších záležitostech. SOUDY

Soustavu soudů tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní, krajské a okresní soudy.
HLAVA PÁTÁ - NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD

Tento úřad vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění stát¬ního rozpočtu.

HLAVA ŠESTÁ - ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA ČNB je ústřední bankou státu. Hlavním cílem činnosti této banky je péče o stabilitu měny.
HLAVA OSMA ■ USTANOVENÍ

HLAVA SEDMÁ - ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA Česká republika se člení na obce, které jsou základ¬ními územními samosprávnými celky. Obec je samo¬statně spravována zastupitelstvem. Členové zastupi¬telstev jsou voleni na dobu čtyř let. Zastupitelstva mo¬hou vydávat vyhlášky v mezích své působnosti.
PŘECHODNÁ A ZAVERECNA
Tato Ústava nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
0 w


Vzhledem k rozsahu kapitoly se v komentáři zaměřím pouze na krátkou poznámku k nejdůležitější (z hlediska fungování demokracie) formě občanského sdružování v rámci státu - politickým stranám.
Strany, které v parlamentních volbách získají více než 5 % voličských hlasů, se dostávají do posla¬necké sněmovny parlamentu. Platí pravidlo, čím více hlasů získají, tím více svých zástupců (poslan¬ců) mají ve sněmovně. Vítězná strana většinou nemívá v poslanecké sněmovně početní převahu, kte¬rá je nutná k prosazení zákonů. Proto musí ke spolupráci přizvat poslance jiných politických stran, které mají podobný program.
Strana s největším počtem získaných hlasů zpravidla dostane za úkol sestavit novou vládu (před¬sedou vlády bývá předseda této vítězné strany). Pokud tato strana přizve do vlády zástupce politic¬kých stran s podobným programem, vytvoří s nimi tzv. koaliční vládu. Výjimkou ve světě i u nás ne¬bývají ani menšinové vlády, kdy strana pověřená sestavením vlády nemá v poslanecké sněmovně početní převahu a k prosazení zákonů musí získat podporu některé z dalších parlamentních stran.
Podle programu lze politické strany rozdělit zhruba na strany křesťanské, liberální, sociálně demokra¬tické, nacionalistické, popř. jiné.
Strany, které mají své členy ve vládě, se nazývají koaliční strany, ostatní parlamentní strany většinou tvoří tzv. opozici.


1. Označ neexistující církevní společnosti:

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV] Q CfRKEv,   MLADOKATOLICKÁ
FEDERACE ŽIDOVSKÝCH M£ST~)Q C/RKE^ SPoLXČNQST ŽLUTÝCH KklŠQVNťKÓ \
ČESKA' CI'RKEV HUSITSKXÍ C*) CÍRKEV WVENTISTÓ SEDMÉHO ONB
CT^^oyéRhjX CÍRKEV \C*2?^ZW4 CÍRKEV A^6SPC/^K£Wo VYZNÍÍNÍ
(^)BUDDHtSTtCKX Ci^KEv] Q VEĎŇ&TA BRATRSKÁ


2. Zjisti:
- název politických stran označených v kapitole jen počátečními písmeny,
- které z nich tvoří vládní koalici a které opozici,
- názvy jiných politických stran registrovaných v republice.

3. Vyjmenuj co možná největší počet občanských sdružení (spolků, společností...), jež se vysky¬tují v místě tvého bydliště. Jakým způsobem ses dozvěděl(a) o jejich existenci (z tisku, míst¬ního vysílání, z nástěnky...)?
4. Opakování z minulých ročníků
Popiš typy států z hlediska jejich státního zřízení a formy vlády.
5. Sestroj žebříček úspěšnosti českých politických stran podle toho, jak se umístily (tj. kolik pro¬cent hlasů získaly) v posledních volbách.
6. „Ústavoznalectví"
aneb hodnotící test pro každého z vás...
Za každou správnou odpověď si připočítej počet bodů uvedený v závorce za otázkou: 'a) Vyjmenuj všechny státní symboly České republiky. (3 body)
b) Uveď hlavní město České republiky. (1 bod)
c) Jmenuj všechny komory parlamentu. (2 body)
d) Kolik je senátorů? (1 bod)
e) Na jakou dobu se volí poslanci? (2 body)
f) Kdo může být zvolen senátorem? (3 body)
g) Kdo se podílí na výkonné moci? (2 body)
h) Kdo zastupuje stát navenek? (1 bod)
ch) Kdo vyhlašuje amnestii? (1 bod)

i) Kdo je vrchním velitelem ozbrojených sil? (2 body) j) Jaké druhy soudů existují v ČR? (3 body)
k) Jaký je minimální počet hlasů nutný k tomu, aby byl přijat zákon v poslanecké sněmovně,
jestliže byl jeho návrh zamítnut senátem? (5 bodů) 1) Jaký je hlavní úkol ČNB? (1 bod)

Vyhodnocení:Gratulujeme. Jsi skutečný znalec Ústavy ČR. Do budoucna ti do¬poručujeme zvolit si právnická studia, abys byl připraven, až při¬jde tvůj čas, nastoupit na místo jednoho z 15 vyvolených (tedy jme¬novaných) soudců Ústavního soudu.
Průměrný výsledek čili zla¬tá střední cesta.
Podprůměrný výsledek (stříbrná střední cesta?)


NÓÓ...UČ se více! V podstatě jsou dvě cesty, jak obstát se ctí s tímto počtem
bodů. Buď změnit svou státní příslušnost (doporučujeme státy, které nemají vlastní ústavu, např. jihoafrický státe¬ček Buami-Chlamst), nebo se pokusit zrušit Ústavu České republiky.

Pokus se zjistit český výraz slova opozice.

1. Co znamená být občanem státu

,My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.


Občanem je příslušník státu.

Víte, jak se stáváte občany státu? Poučení najdete v základním zákonu státu - v ústave (konstituci).

ÚSTAVA -fijÉrejREFUBiiry
Cl 12
1. Nabývání á pozbývání státního občanství České republiky stanoví zákon.
2. Nikdo nemůžewt proti Spvůli zbaven .státního oWanství. •.


Občanem našeho státu se stává člověk narozením, když je alespoň jeden z rodičů občanem České re publiky. Státní občanství je právním vztahem občana k danému státu. Z tohoto vztahu vyplývají práv; občana a jeho povinnosti vůči ostatním lidem a vůči celku.

V současné době, kdy se i naše země stala útočištěm mnohým cizincům, vznikají často následující situace
Rusové, operní pěvec a klavíristka, získali povo-   i leník trvalému pobytu v České republice. Zde se jim narodil syn Igor.
Jaké bude mít jejich syn občanství?
Dočasně u nás pracuje ukrajinský dělník. Nemá právo trvalého pobytu, ale oženil se s českou stát¬ní občankou. Narodila se jim dcera Světlana.
Jaké bude mít občanství jejich dcera?

Způsoby nabývání státního občanství se v někte¬rých případech stávají předmětem spekulace, chtě-jí-li cizinci u nás získat výhody, které plynou z na¬šeho státního občanství.
Vysvětlete uvedené výhody spojené s českým státním občanstvím:
■/ stát se stará o bezpečnost svých občanů, ■/ stát pomáhá řešit jejich sociální problémy, ■/ stát zajišťuje zdravotní péči občanů,
V stát zabezpečuje vzdělání občanů, •/ stát chrání jejich životní prostředí, ■/ stát chrání jejich majetek, podnikatelské
a jiné oprávněné zájmy.

Za to stát požaduje, aby občané plnili své povinnosti vůči státu, například dodržovali zákony, přispí¬vali do státní pokladny svými daněmi a poplatky, vykonávali vojenskou službu apod.
Občanem České republiky se může stát cizinec tehdy, když:
■/ má nepřetržitý trvalý pobyt alespoň 5 let na našem území a byl propuštěn ze státního svazku cizího státu, ■/ nebyl v posledních pěti letech odsouzen pro úmyslný trestný čin, ■/ prokáže znalost českého jazyka.

Žádné komentáře:

Okomentovat