Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Co znamená být občanem státu

Občanem je příslušník státu.

Víte, jak se stáváte občany státu? Poučení najdete v základním zákonu státu - v ústave (konstituci).

ÚSTAVA
Cl 12
1. Nabývání á pozbývání státního občanství České republiky stanoví zákon.
2. Nikdo nemůžewt proti Spvůli zbaven .státního oWanství. •.


Občanem našeho státu se stává člověk narozením, když je alespoň jeden z rodičů občanem České re publiky. Státní občanství je právním vztahem občana k danému státu. Z tohoto vztahu vyplývají práv; občana a jeho povinnosti vůči ostatním lidem a vůči celku.
V současné době, kdy se i naše země stala útočištěm mnohým cizincům, vznikají často následující situace
Rusové, operní pěvec a klavíristka, získali povo-   i leník trvalému pobytu v České republice. Zde se jim narodil syn Igor.
Jaké bude mít jejich syn občanství?
Dočasně u nás pracuje ukrajinský dělník. Nemá právo trvalého pobytu, ale oženil se s českou stát¬ní občankou. Narodila se jim dcera Světlana.
Jaké bude mít občanství jejich dcera?

Způsoby nabývání státního občanství se v někte¬rých případech stávají předmětem spekulace, chtě-jí-li cizinci u nás získat výhody, které plynou z na¬šeho státního občanství.
Vysvětlete uvedené výhody spojené s českým státním občanstvím:
■/ stát se stará o bezpečnost svých občanů, ■/ stát pomáhá řešit jejich sociální problémy, ■/ stát zajišťuje zdravotní péči občanů,
V stát zabezpečuje vzdělání občanů, •/ stát chrání jejich životní prostředí, ■/ stát chrání jejich majetek, podnikatelské
a jiné oprávněné zájmy.

Za to stát požaduje, aby občané plnili své povinnosti vůči státu, například dodržovali zákony, přispí¬vali do státní pokladny svými daněmi a poplatky, vykonávali vojenskou službu apod.
Občanem České republiky se může stát cizinec tehdy, když:
■/ má nepřetržitý trvalý pobyt alespoň 5 let na našem území a byl propuštěn ze státního svazku cizího státu, ■/ nebyl v posledních pěti letech odsouzen pro úmyslný trestný čin, ■/ prokáže znalost českého jazyka.

Žádné komentáře:

Okomentovat