Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

4) Přednáška: PROCES MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU

MARKETINGOVÝ VÝZKUM

PROCES MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU

1/ Formy marketingového výzkumu (MV)

a) časové hledisko členění metod MV

MV můžeme provádět buď - jednorázově
nebo - trvale

statický přístup
• Průzkum trhu – jde o jednorázové zjišťování dat, k určitému dni a poskytuje určitý obrázek o skutečnosti v dané chvíli.

dynamický přístup
• Výzkum trhu – permanentní činnost, která se snaží podchytit změny situace na trhu, změny chování zákazníka apod. + porovnává časový vývoj


b) členění metod MV podle zdroje informací

• primární výzkum - kdy zjišťujeme informace přímo u zdroje informací
- originální data jsou získávána za účelem marketingového šetření
- data sbírána, tříděna, analyzována prvotně!

• sekundární výzkum - jedná se o data, která máme již určitým způsobem k dispozici


c) systémový přístup k členění metod MV

1/ deskriptivní (popisný) výzkum - chceme popsat statistickými prostředky četnosti, výskyty určitého problému

2/ diagnostický (příčinný) výzkum - zkoumání příčin způsobu chování

3/ prognostický výzkum - úsudkové a kvantitativní metody prognózy
- jedná se o to, abychom vždy dovedli vyjmout relevantní informace pro hodnocení problému
- zjišťování kam bude směřovat budoucí vývoj


d) koncepční přístup = (stanovení strategie a cílů)

- zaměřen na to, aby vedoucí pracovníci na jednotlivých stupních řízení správně rozhodovali


e) hledisko rozsahu a hloubky šetření

• kvalitativní a kvantitativní marketingový výzkum

1/ kvalita - menší skupina dat, kdy chceme zjistit relevantní faktory chování zákazníka

2/ kvantita - velký rozsah šetření (deskriptivní výzkum) s cílem získat velký rozsah dat, abychom mohli problém detailně popsat (chování celé populace)


f) předmět zkoumání
1/ výzkum trhu
2/ výzkum chování zákazníka
3/ výzkum účinnosti marketingových nástrojů


PROCES MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU

1) část přípravná - PROBLÉM
2) část realizační - SHROMAŽĎOVÁNÍ DAT

ad 1) „SPECIFIKACE“

V přípravné části se jedná o to, aby podnik byl připraven odpovědět na tyto otázky:
- kde, kdy, kdo, jak (se) bude marketingový výzkum dělat
- definování problému, stanovit hypotézu, stanovit cíle, stanovit metody, vypracování projektu

ad 2) „SHROMAŽĎOVÁNÍ DAT“

Realizační část následuje po přípravné části a se zabývá konkrétním sběrem dat v terénu.


1. Rozpoznání problému
1.1 Signalizování problému
1.2 Formulace problému
1.3 Analýza problému
1.4 Stanovení potřebných informací
1.5 Zadání výzkumu agentuře nebo provedení vlastními silami?

2. Základní obrysy výzkumu
2.1 Informace agentuře zabývající se výzkumem nebo vlastním specialistům pro výzkum trhu
2.2 Formulování problému, na který se má výzkum zaměřit a navržení modelu výzkumu
2.3 Navržení modelu výzkumu
2.4 Navržení vlastního výzkumu

3. Organizace a plánování výzkumu
3.1 Vyhodnocení návrhu a cíle výzkumu
3.2 Konkrétní časový plán jednotlivých činností
3.3 Primární výzkum a test
3.4 Vnitřní úkoly

4. Analýza a zpráva
4.1 Příprava analýzy (plán analýzy a adaptace)
4.2 Primární analýza výsledků a testování hypotézy
4.3 Podání zprávy

5. Provedení výzkumu
5.1 Příprava a instruktáž pro práci v terénu

6. Předložení výsledků
6.1 Příprava agenturní presentace

7. Zhodnocení a interpretace výsledků
7.1 Nové otázky
7.2 Sekundární analýza
7.3 Implementace výsledků


ZDROJE DAT

A/ SEKUNDÁRNÍ DATA

Zjišťujeme jakou metodikou byla získávána:
+ ÚVOD - obecné popsání situace
+ METODIKA A MATERIÁL - jakým způsobem byla získána, zda soubor odpovídá skutečnosti

a) klasické statistické přehledy
- statistické přehledy ČSÚ
- průřezové statistiky
- výsledky šetření ministerstev
- statistiky rodinných účtů
- mikrocensus (opakovaná šetření vzorku domácností - cca 1% domácností)

b) agenturní výzkumy (placené sekundární informace)

c) databáze (placený přístup)

Žádné komentáře:

Okomentovat