Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

37. Právní postavení cizinců

zásadně podléhá VP úpravě – musí respektovat obecně platné zásady cizineckého MP a závazky z partikulárních smluv

dlouho se nedařilo kodifikovat – až 1985 Deklarace o LP jednotlivců, kteří nejsou státními občany země v níž žijí (VS OSN - pouze charakter doporučení) – mají respektovat právní řád státu, kde se nacházejí, základní LP, právo kdykoliv se spojit s konzulátem nebo diplomatickou misí státu, jehož je občanem

zásadní volnost státu v připuštění cizince na své území – omezena jen obecnou povinností k M spolupráci – zásada předběžného schvalování – vízem opravňuje cizince ke krátkodobému pobytu, stát může požadovat, aby měl cizinec cestovní pas (osobní údaje, státní občanství)

zvýhodněné podmínky na základě M smlouvy (omezují nebo ruší vízovou nebo i pasovou povinnost)

práva a povinnosti cizinců
cizinec podřízen suverénní moci státu – výkon modifikován tím, že je vázán k domovskému státu (závazek státního občanství, věrnosti)
dlouhodobý vývoj od minimálního standardu základních práv až téměř k asimilaci s právním postavením občanů

minimální cizinecký standard – stát je povinen respektovat cizince jakožto lidskou osobnost – musí ho ochraňovat preventivně i represivně před útoky na život, zdraví, svobodu, majetek a čest, cizinec – způsobilý subjekt všech obvyklých práv a závazků (ale ne např. k nemovitosti)
přístup k soudům a úřadům: právo vystupovat před soudem jako strana, na zastoupení, na obhajobu, aplikovat VP bez diskriminace, za všech okolností s ním musí být nakládáno lidsky
nesmí vyžadovat vojenskou službu, ale může vyžadovat službu ve veřejném zájmu
nesmí být nucen k činnosti směřující proti jeho domovskému státu
nemá politická práva (ani právo sdružovací a shromažďovací) ani práva v souvislosti s výkonem povolání

další práva založena na partikulárních dohodách – požadavek reciprocity
několik typů cizineckých režimů:
- zvláštní režim – stát upravuje postavení cizinců svým VP, musí respektovat jen minimální standard – mohou být znevýhodnění nebo naopak zvýhodněni
- režim nejvyšších výhod – smluvní strany povinny poskytovat navzájem svým příslušníkům nejvyšší míru práv, která poskytují na svém území příslušníkům třetích států
- národní režim – stejné postavení jako vlastní občané (nikdy neznamená úplnou asimilaci) (v zásadě ČR)

odchod a vyhoštění
stát nemá právo bránit cizinci v odchodu z jeho státního území (může předepsat zvláštní řízení – např. výjezdní vízum)

z konkrétních a oprávněných důvodů dočasně zadržet (provedení trestního řízení, odpykání uloženého trestu, neplacení daní...)

může cizinci také zakázat pobyt – v případě že výzvy k odchodu neuposlechne, může ho odsunout ze svého území donucovací cestou (vykázání, vyhoštění) – důvody: ohrožování bezpečnosti státu, činnosti proti jiným státům, neoprávněný pobyt nebo i nedostatek existenčních prostředků
nelze vyhostit svévolně

Žádné komentáře:

Okomentovat